strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 26 kwietnia 2018   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego

09 listopada 2012
dodał(a): UM Ewelina

                    

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…………………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

 

 

OFERTA/

 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn, zm)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(rodzaj zadania publicznego2))

 

SZKOLENIE I PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - SEZON 2012

  (tytuł zadania publicznego)

 

 

w okresie od 20.11.2012 do 31.01.2012

 

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

 

PRZEZ

URZĄD MIASTA W GIŻYCKU UL. 1 MAJA 14 11-500 GIŻYCKO

..............................................................

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 

 

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MEDYK GIŻYCKO

2) forma prawna:4)

 

( x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

 

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna          

 

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

            

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

NR 20 EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ GIŻYCKIEGO

 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) - 05.02.2001

 

5) nr NIP: 845-17-82-291      nr REGON: 511354030

 

6) adres:

 

    miejscowość: 11-500 GIŻYCKO . ul. WARSZAWSKA 39

 

    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

   

    gmina: .Giżycko powiat:8) giżycki

  

    województwo:  warmińsko-mazurskie

                                                                                                         

    kod pocztowy: 11-500 poczta: Giżycko

  

7) tel.: .512 275 352  faks: .....................................................

    e-mail: mksmedykgizycko@o2.pl http:// ...............................................

 

8) numer rachunku bankowego: 75 9343 0005 0012 1907 2000 0010 

    nazwa banku:  MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W GIŻYCKU

 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Kubkowski Tomasz

b) Łukasik Sebastian

 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MEDYK GIŻYCKO

UL. WARSZAWSKA 39 11-500 GIŻYCKO,  512 275 352

                  

 

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

 

KUBKOWSKI TOMASZ, tel. 512 275 352

 

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

 

1.Angażowanie wszystkich zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej , dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

2.Organizowanie dodatkowych treningów ogólnorozwojowych

 

b) działalność odpłatna pożytku publicznego – nie dotyczy

 

 

 

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarcze 

 

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

 

SZKOLENIE I PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - SEZON 2012

 

 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

 

1.Prawidłowy trening i rozwój predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży.

2.Przygotowanie do startów w zawodach pływackich.

3.Zdobywanie miejsc punktowych i medali na imprezach ujętych w systemie

   współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

4.Uzyskiwanie rekordowych osiągnięć w odniesieniu do własnych wyników.

5.Upowszechnianie potrzeby uczestnictwa w zajęciach sportowych.

6.Propagowanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu.

7.Nauka i doskonalenie umiejętności ruchowych w zakresie pływania.

8.Uświadamianie roli pływania jako formy zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych,

   higienicznych i leczniczych.

9.Doskonalenie znanych stylów pływackich.

10.Nabywanie umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa wodnego.

 

 

 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Projekt dotyczy zajęć sportowych z pływania w roku 2012, będących kontynuacją procesu treningowego z lat poprzednich w którym uczestniczą dzieci i młodzież z Giżycka i okolic.

Młodzi pływacy doskonalą swój kunszt pływacki w pięciu grupach: Nauki Pływania,  Doskonalenia Nauki Pływania, Początkującej, Sportowej Początkującej, Sportowej Zaawansowanej, uczestnicząc w treningach na właściwym dla nich poziomie. Zajęcia odbywają się  w godz.1620 – 1815 ( pięć razy w tygodniu ) oraz dodatkowo poranne w godz.600 - 730 ( trzy razy w tygodniu ). W zajęciach uczestniczą 63 osoby pływające  oraz 3 – trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami. Zadaniem grup Nauki Pływania i Doskonalenia Nauki Pływania, obejmujących dzieci klas I-II Szkoły Podst., jest utrwalenie i podnoszenie umiejętności nabytych w szkółkach pływackich lub na lekcjach Wychowania Fizycznego. Zajęcia te odbywają się od 1 do 3 razy w tygodniu. Grupy Początkująca i Sportowa Początkująca, obejmujące dzieci z klas III-VI Szkoły Podst. mają już bardzo zaawansowany cykl szkolenia. Zajęcia tej grupy odbywają się od  3 do 5 razy w tygodniu. O to przykładowe tematy zajęć dla tych grup:

1.      Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na pływalni.

2.      Doskonalenie poznanych stylów pływackich. Pływanie 25m i  50m odcinków stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym.

3.      Doskonalenie nawrotów do wszystkich obowiązujących stylów pływackich.

4.      Nauka pracy ramion i nóg do stylu motylkowego.

5.      Nauka pracy ramion do grzbietu sportowego – pływanie na „ugiętych rękach”

6.      Pływanie dystansów 100m, 200m, 400m, każdym ze stylów.

7.      Koordynacja pracy ramion, nóg i oddechu w stylu motylkowym.

8.      Sztafety różnymi stylami pływackimi.

9.      Pływanie stylem zmiennym. Poznanie kolejności stylów.

10.  Doskonalenie skoków startowych dla wszystkich stylów pływackich.

11.  Gry i zabawy z piłką.

12.  Zabawy z nurkowaniem i pływaniem pod wodą.

Grupa Sportowa Zaawansowana składa się z dzieci i młodzieży od III klasy Szkoły Podst. do III lub IV klasy szkoły ponad gimnazjalnej. Na zajęcia tej grupy uczęszczają zawodnicy biorący udział w zawodach dowolnej rangi  odbywających się w kraju bądź za granicą.

Treningi tej grupy odbywają się co tydzień 5 razy popołudniami i dodatkowo 3 razy rano. Dla wszystkich grup bez względu na stopień zaawansowania organizowane są obozy szkoleniowe. Na obozach tych podnoszone są umiejętności pływackie oraz ogólny rozwój fizyczny uczestników. Wychowawcy ponadto starają się przekazywać uczestnikom obozów zasady dobrego zachowania, kultury osobistej i współdziałania w zespole.W miarę posiadanych środków organizowane są wyjazdy krajoznawcze i wspólne treningi z zaprzyjaźnionymi klubami sportowymi.

 

 

 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

 

MKS MEDYK jest stowarzyszeniem utrzymującym się głównie z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do klubu. Organizacja tego typu zajęć dodatkowych wymaga dużych nakładów finansowych związanych z wynajęciem obiektu sportowego.  Bez wsparcia finansowego   nasza oferta może być skierowana do bardzo małego grona młodzieży, ponieważ koszt uczęszczania dziecka na pływalnię jest bardzo wysoki.

 

 

 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

 

Klub otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego roku szkolnym 2008/2009,  2009/2010 

 

Organem, udzielającym dofinansowania był Urząd Miejski w Giżycku

 

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

 

Podnoszenie poziomu pływania na obszarze Giżycka.

Promocja Giżycka poprzez udział w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sezon 2012.

 

 

7. Dokładne miejsce realizacji zadania publicznego

Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3C

 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Projekt dotyczy przygotowań do mistrzostw województwa 2012, będących kontynuacją procesu treningowego z lat poprzednich w którym uczestniczą dzieci i młodzież z Giżycka i okolic.

Młodzi pływacy doskonalą swój kunszt pływacki w pięciu grupach: Nauki Pływania,  Doskonalenia Nauki Pływania, Początkującej, Sportowej Początkującej, Sportowej Zaawansowanej, uczestnicząc w treningach na właściwym dla nich poziomie.

Zajęcia odbywają się  w godz.1620 – 1815 ( pięć razy w tygodniu ) oraz dodatkowo poranne w godz.600 - 730 ( trzy razy w tygodniu ). W zajęciach uczestniczą 63 osoby pływające oraz 3 – trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zadaniem grup Nauki Pływania i Doskonalenia Nauki Pływania, obejmujących dzieci klas I-II Szkoły Podst., jest utrwalenie i podnoszenie umiejętności nabytych w szkółkach pływackich lub na lekcjach Wychowania Fizycznego. Zajęcia te odbywają się od 1 do 3 razy w tygodniu.

Grupy Początkująca i Sportowa Początkująca, obejmujące dzieci z klas III-VI Szkoły Podst. mają już bardzo zaawansowany cykl szkolenia. Zajęcia tej grupy odbywają się od  3 do 5 razy w tygodniu..

 

 

 

 

 

9. Harmonogram13)

 

 

Termin realizacji zajęć: od 02.11.2012 do 30.11.2012 r.

Miesiące realizacji zajęć: styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień.

 

Dni

Tygodnia

Dyscyplina

Godziny

zajęć

Liczba

uczestników

Prowadzący

( kwalifikacje )

Miejsc

 

 

   Poniedziałek

 

 

 

   Pływanie

 

  6.00-7.30

 16.20-17.05

 17.05-17.40

 17.40-18.15

 

     10-15

     30-40

     30-40

     30-40

Piotr Gieczewski-

trener II klasy

Mirosław Sroka-

instruktor

 

Pływalnia

kryta

MOSiR

w Giżycku

 

 

   Wtorek

 

 

   Pływanie

 

 

 16.20-17.05

 17.05-17.40

 17.40-18.15

 

 

     30-40

     30-40

     30-40

Piotr Gieczewski-

trener II klasy

Mirosław Sroka-

instruktor

 

Pływalnia

kryta

MOSiR

w Giżycku

 

 

 

   Środa

 

 

   Pływanie

 

  6.00-7.30

 16.20-17.05

 17.05-17.40

 17.40-18.15

 

     10-15

     30-40

     30-40

     30-40

Piotr Gieczewski-

trener II klasy

Mirosław Sroka-

instruktor

 

Pływalnia

kryta

MOSiR

w Giżycku

 

 

 

   Czwartek

 

 

   Pływanie

 

 

 

 16.20-17.05

 17.05-17.40

 17.40-

8.15

 

 

     30-40

     30-40

     30-40

Piotr Gieczewski-

trener II klasy

Mirosław Sroka-

instruktor

 

Pływalnia

kryta

MOSiR

w Giżycku

 

 

 

   Piątek

 

 

   Pływanie

 

  6.00-7.30

 16.20-17.05

 17.05-17.40

 17.40-18.15

 

     10-15

     30-40

     30-40

     30-40

Piotr Gieczewski-

trener II klasy

Mirosław Sroka-

instruktor

 

Pływalnia

kryta

MOSiR

w Giżycku

 

 

 

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

 

Projekt dotyczy przygotowań do mistrzostw województwa 2012, będących kontynuacją procesu treningowego z lat poprzednich w którym uczestniczą dzieci i młodzież z Giżycka i okolic.

Promocja Giżycka poprzez udział w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sezon 2012.

Zwiększanie umiejętności pływackich zawodników poprzez treningi i starty w zawodach.

Promowanie poprawnych sportowych zachowań i rywalizacji.

Przedstawienie i propagowanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w obcowaniu ze  środowiskiem wodnym i korzyści płynących z umiejętności pływania wraz z  demonstracją, przy zaangażowaniu instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Podtrzymywanie wzajemnej współpracy i przyjaźni między klubami, wymiana doświadczeń.

 

 

 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

 

 

Lp.

 

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj  miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)

z tego z  finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)

Koszt  do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

 (w zł)

I

Koszty merytoryczne18) po stronie Klubu MKS Medyk)19):

 

 

1) Najem pływalni

2) Instruktorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

50

84

 

 

 

 

 

 

70,00

18,00

 

 

 

 

 

 

zł/ 35min

zł/ 35min

 

 

 

 

 

 

  3500.00

  1500.00

 

 

 

 

 

 

3150.00

1350.00

 

 

 

 

      

350.00

150.00

 

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie K

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ogółem:

 

 

 

 

 

 

 

5000.00

4500.00

500.00

 

 

 

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

 

1

Wnioskowana kwota dotacji

 

4500,00zł

90,00%

2

Środki finansowe własne17)

 

 

 500.00

10,00%

3

Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

 

 

………..zł

………%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

 

 

………..zł

……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

 

 

 

……… zł

……..%

3.3

pozostałe17)

 

 

……… zł

……..%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

 

……… zł

 

……..%

5

Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)

 

5000.00

100%

 

 

 

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia 

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty

 

 

 

TAK/NIE1)

 

 

 

 

TAK/NIE1)

 

 

 

 

TAK/NIE1)

 

 

 

 

TAK/NIE1)

 

 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Kalkulacja kosztów korzystania z pływalni miejskiej uwzględnia cykl treningowy popołudniowy w ciągu 40-tu tygodni w roku kalendarzowym przyjmując za jednostkę treningu czas 35min zgodnie z regulaminem pływalni. Poranne treningi nie zostały ujęte ze względu na zmiany w harmonogramie obciążenia zawodników. Jest to spowodowane zróżnicowanym wiekiem zawodników a w konsekwencji indywidualnym rozpisaniem przez trenera porannego zakresu szkolenia dla każdego zawodnika oddzielnie co miesiąc. Wzorując się na latach ubiegłych można przyjąć że koszt treningów porannych dodatkowo opłacanych przez klub oscyluje w okolicach 5000,00zł ( pięć tysięcy złotych ) rocznie.

 

 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

 

W realizacji zadania uczestniczą: W realizacji zadania uczestniczą:

- Zarząd klubu MKS MEDYK i rodzice

- mgr Piotr Gieczewski – trener II klasy pływania

- mgr Mirosław Sroka – instruktor pływania

 

 

 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

 

 

Umowa najmu - Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3C

 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

 

Rejestracja w Polskim Związku Pływackim i posiadanie licencji Nr 007/13 upoważnia klub do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym w dyscyplinie pływanie oraz do przeprowadzania szkoleń.

Prowadzone od 2001 roku cykle szkoleniowe z zakresu pływania dzieci i młodzieży szkolnej odbywają się na pływalni miejskiej przy pomocy Urzędu Miasta Giżycka.

Reprezentujemy miasto Giżycko na zawodach dowolnej rangi w Polsce oraz poza jej granicami.

Jesteśmy członkiem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Olsztynie i mamy dwie osoby w Zarządzie: Pana Tomasza Kubkowskiego i Pana Piotra Gieczewskiego.

Klub aktywnie rozwija sport pływacki na terenie Giżycka, okolic Giżycka i województwa.

Urząd Miasta wspiera naszą działalność i cele od chwili powstania klubu w 2001 roku.

Otrzymywaliśmy już pomoc w wymiarze finansowym od Urzędu Miasta Giżycka dla naszych działań sportowych.

W okresie kiedy pływalnia w Giżycku była własnością Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie otrzymaliśmy również środki zewnętrzne np.:

·         2004 rok, otrzymaliśmy dofinansowanie na popularyzację pływania w Giżycku z Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie.

·         2007 rok, otrzymaliśmy częściowe zwolnienie z opłat za basen od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz dofinansowanie z Urzędu Miasta Giżycka.

W ramach promocji i popularyzacji pływania byliśmy organizatorami wielu imprez pływackich np.

·         Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 razy ( Mistrzostwa Województwa

które odbyły się w dniu 14-15.12.2007r. były pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa

·         Korespondencyjne Mistrzostwa Polski dzieci 10-11 lat.

·         Wiosenne Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza  Giżycka – 7 edycji

( zawody odbywają się cyklicznie w marcu ) uzyskaliśmy pomoc od Urzędu Miasta Giżycka

·         Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości – 6 edycji

( zawody odbywają się cyklicznie w listopadzie ) uzyskaliśmy pomoc od Urzędu Miasta Giżycka

·         Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Giżycka. Zawody

       miały charakter międzynarodowy. Uczestniczyli zawodnicy z Polski, Niemiec, Litwy. 

      Odbyły się w 2006 roku – uzyskaliśmy pomoc od Urzędu Miasta Giżycka

·         Giżycka międzyszkolna liga pływacka – 5 edycji. Uzyskaliśmy pomoc od MOSiR Giżycko i Urzędu Miasta Giżycka.

 

 

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewidujemy powierzania realizacji zadania podwykonawcom.

 

 

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 02-01.2012-31-12.2012 r.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

 

 

………………………………………….

 

………………………………………….

 

………………………………………….

 

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)

 

Data……………………………………………….

 

 

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3. Pełnomocnictwo (-a) dla osób (-y) podpisującej (-cych) wniosek i wymagane oświadczenia jeżeli umocowaniw nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze .

 

 

Poświadczenie złożenia oferty25)

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe25)

 

 

 

 

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich h.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.

 

 

 

OFERTA DO POBRANIA: [PLIK]

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS