strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 16 lutego 2019   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2016

PROPOZYCJE RADNYCH DO MIEJSKIEGO BUDŻETU część II

"BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO"

treść biuletynu informacyjnego .pdf

14.04.2016

 

 

Radni Komisji Spraw Społecznych

Zadanie

Opinia/planowany termin realizacji

Szacowany koszt

Uporządkowanie terenu ul. Mickiewicza / Kętrzyńskiego z budową drugiego wjazdu na ul. Mickiewicza

Szczegółowy zakres winna określić dokumentacja projektowa, powierzchnia do utwardzenia około 760 m2                                                  

152 000 zł

Wiata przystankowa na Al. 1 Maja

Planowany zakup 2 wiat

7 000 zł

Plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 18c

Plac zabaw na terenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

50 000 zł

Program edukacyjny "Posprzątaj po swoim psie"

Akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca sprzątania po swoim psie jest obecnie prowadzona. W ramach podjętych działań były wysyłane plakaty i ulotki do zarządców nieruchomości  dot. obowiązków właścicieli psów, rozdawano worki, prowadzono edukację dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Były prowadzone akcje wspólnie z dziećmi na terenie miasta.  W ramach tych działań zakupiono również 16 szt. dystrybutorów na worki. Kontynuacja działań będzie prowadzona w przyszłych latach. Ponadto Straż Miejska na bieżąco informuje mieszkańców o obowiązkach w tym zakresie, prowadzi rozmowy edukujące właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach wręczając im ulotki upominające oraz woreczki na odchody. Osobom pamiętającym o posprzątaniu wręczane są ulotki z podziękowaniami za dbałość o czystość.

15 000 zł

Tablica pamiątkowa z nazwiskami osób zasłużonych dla Giżycka

Inicjatywa wymaga doprecyzowania.

10 000 zł

Tablica informacyjna o parku - cmentarzu przy ul. Warszawskiej

Wykonano w 2015, planowane są inne działania

10 000 zł

Tablica informacyjna o Skwerze Dubieńskim

Na przyszły rok nie ma zabezpieczonych środków w budżecie. Inicjatywa do przemyślenia  w zakresie formy, zakresu oraz lokalizacji. Mając na uwadze, że część Skweru Dubieńskiego będzie potrzebna pod przebudowę skrzyżowania (budowę ronda) pomysł powinien być poprzedzony realizacją inwestycji drogowej. kolejnym etapem powinno być opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni Skweru i wkomponowania tablicy.

10 000 zł

Uporządkowanie części północnej cmentarza zabytkowego od strony ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 

Na przyszły rok nie ma zabezpieczonych środków budżecie na remonty alejek, ogrodzenia i monitoring. Bieżące utrzymanie jest prowadzone w ramach pielęgnacji zieleni.

500 000 zł

Położenie nowej nawierzchni na alejkach  i naprawa schodów w parku przy ul. Gdańskiej

W zakresie głównych ciągów w parku, należy  wymienić nawierzchnię na powierzchni: 1 440 m2 (zalecana kostka betonowa - z uwagi na konieczność dojazdu do KS). 

300 000 zł

GM2: nowa nawierzchnia placu, remont łazienek i pionów W-K, remont łazienek w szatniach, remont korytarzy z wymianą drzwi

Nie uwzględniono – brak środków

306 000 zł

SP4: nowa nawierzchnia między budynkiem szkoły a boiskiem, remont łazienek w szkole i sali gimnastycznej, remont korytarzy z wymianą drzwi

Remont korytarzy z wymianą drzwi – MZOSiP uwzględnił w projekcie planu remontów (koszt 90 tys. zł).

70 000 zł

Przedszkole Miejskie nr 4: remont nawierzchni wokół całego budynku, remont 3  łazienek, remont korytarzy z wymianą drzwi

Remont nawierzchni wokół budynku  – nie uwzględniono,
remont 3 łazienek –  uwzględniano w projekcie planu remontów. Uwzględniono remont 1 łazienki.

120 000 zł

Gimnazjum nr 1: remont łazienek                              z wymianą pionów W-K, remont elewacji sali gimnastycznej

Remont łazienek i pionów wod-kan. – nie uwzględniono,
remont elewacji sali gimnastycznej – nie uwzględniono,
 zakup szafek dla kl. 1-3 w szk. podst. nie ujęto w planie. Szkoły otrzymały we wrześniu październiku br. sprzęt komputerowy w ramach realizowanego przez Miasto projektu.

 

Zakup szafek w szkołach dla klas I-III

Możliwa formuła 50/50

180 000 zł

Systematyczna wymiana mebli szkolnych

­W przygotowanym planu remontów na 2016r. priorytet stanowiły zalecenia inspekcji sanitarnej oraz zalecenia p.poż – min. dostosowanie budynków SP7 i ZSz1 do warunków wynikających  z rozporządzenia ze względu na przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola zlokalizowane w szkołach.  Ponadto projekt planu remontów uzgodniono z osobą dokonującą przeglądów budowlanych.

Projekt planu remontów  uwzględniał wszystkie placówki i zawierał również inne zadania, które nie były wymieniane we wnioskach radnych i komisji. Wszystkie wnioski komisji dotyczące remontów i zakupów są zasadne, jednak ograniczają nas możliwości finansowe (założenia do projektu budżetu na 2016r.). Plan remontów w szkołach i przedszkolach na 2016r. – str. 4 projektu planu fin. oświaty na 2016r.

 

Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego

Do realizacji na bieżąco

 

Promocja działań ważnych dla miasta poprzez dostarczenie informacji mieszkańcom do skrzynek pocztowych.

Uporządkowanie terenu po "Róży Wiatrów"

Rozbiórki fundamentów, płyt posadzkowych, starych parkingów, rewitalizacja ciągów pieszych, powierzchnia około 1300 m2. Wskazane byłoby określenie funkcji terenu i jego zbycie bez koneckości ponoszenia nakładów przez miasto.

100 000 zł

 

Radni Komisji Rewizyjnej

Modernizacja chodnika na ul. Wesołej

(przy wschodniej stronie zabudowy) wymiana chodnika na dług. 164 m.

49 000 zł

Modernizacja chodnika na ul. Konarskiego

(przy zachodniej stronie zabudowy)  wymiana chodnika na dług. 494 m. (przy wschodniej stronie zabudowy ) wymiana chodnika na dług. 503 m.  Doga powiatowa.

400 000 zł

Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego

(przy zachodniej stronie od 3 Maja - do Rajskiej)  wymiana chodnika na dług. 401 m. (przy wschodniej stronie od SM "Budowlanych" do Wilanowskiej) wymiana chodnika na dług. 201 m.  Droga powiatowa.

241 000 zł

Przedłużenie strefy parkowania na ul. Olsztyńskiej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

Modernizacja podwórek między  ul. Konarskiego, Okrzei, Sikorskiego, Krótkiej

Z uwagi na fakt, że tereny miejskie przeplatają się z terenami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych:  "Budowlani" i "Mamry" należy doprecyzować zakres oraz sposób uczestnictwa podmiotów trzecich.

 

Ocieplenie budynków Konarskiego 23A,19,19A i 17

Budynki Konarskiego 17 i 23A ocieplenie planowane w latach przyszłych podobnie jak budynków 19 i 19A.

550 000 zł

Remont ul. Wiejskiej

Od ul. Łąkowej do ul. Nowogródzkiej (0,2945 km). Droga powiatowa.

320 000 zł

Budowa boiska przy ZSNr1

W opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym koszt budowy oszacowano na ok. 3 mln zł.

3 000 000 zł

Zakup 7 rowerów do GM1

Edukację dla bezpieczeństwa (w tym tematykę BRD) prowadzą wszystkie szkoły. Dlatego nie można ograniczać zakupu rowerów tylko do jednej szkoły. Należy kupić rowery dla wszystkich szkół, które zgłoszą taką potrzebę. Nie uwzględniono – brak środków

10 000 zł

Zakup wiat rowerowych do GM1 i GM3

Zakup wiaty rowerowej dla Gm1 i Gm3 – w br. wiata zostanie kupiona dla Gm2 – całkowity koszt realizacji zadania ok. 14 tys. zł. Brak środków.

28 000 zł

Skrypt o historii Giżycka

Koszt, liczba, szkoła, wydanie takiego podręcznika wymaga spełnienia warunków określonych w rozp. MEN z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U.2014, poz. 909) 

 

Opracowanie szczegółowej analizy układu komunikacyjnego miasta i okolic.

Analiza ruchu drogowego  w mieście ze szczególnym uwzględnieniem nowej lokalizacji mostu (Łuczańska – Sikorskiego), analiza BRD, analiza podróży rowerowych, natężenia ruchu na ulicach, badania przepustowości skrzyżowań,  koncepcja przebudowy układu drogowego i zmiany w organizacji ruchu, wykonanie modelu rozwoju

50 000 zł

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS