strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 18 czerwca 2018   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

Rejestracja spółki z o.o. w 24 godziny

23 lutego 2012
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Rejestracja spółki z o.o. w 24 godziny - krok po kroku

 

1 stycznia 2012 r. została wprowadzana możliwość rejestracji spółki z o.o. za pośrednictwem formy elektronicznej w systemie teleinformatycznym (tzw. spółka S24). Nowa procedura ułatwia, przyspiesza i upraszcza zawiązanie i zarejestrowanie spółki z o.o. Rejestracja spółki w tym trybie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin (stąd nazwa – S24).

 

Elektronicznej rejestracji spółki z o.o. (S24) można dokonać pod adresem https://ems.ms.gov.pl/ udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Forma umowy spółki

Nowe przepisy przewidują, że umowę spółki z o.o. rejestrowanej w trybie uproszczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można zawrzeć z wykorzystaniem wzorca umowy spółki udostępnianego w systemie teleinformatycznym, a określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. Wzór prezentowany jest w artykule „Jak zarejestrować spółkę z o.o. w systemie teleinformatycznym” opublikowanym w serwisie „Zmiany prawa”.

 

Zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem ww. wzorca wymaga wypełnienia formularza umowy bezpośrednio w systemie (po zalogowaniu – zarejestrowaniu) i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym (odpis elektroniczny jest składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła do systemu). Nie jest potrzebne posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego.


Umowę podpisuje wspólnik/wspólnicy. Za datę zawarcia umowy spółki uznaje się dzień, w którym nastąpiło zatwierdzenie umowy przez pierwszego ze wspólników podpisujących ją w systemie teleinformatycznym. Od momentu podpisania umowy przez pierwszego wspólnika nie można w umowie wprowadzać już żadnych zmian.

 

WAŻNE!
Wszelkie dokumenty wymagane dla zarejestrowania spółki S24 (np. wniosek, umowa spółki, lista wspólników, oświadczenie o wniesieniu wkładów) są tworzone przez wnioskodawcę bezpośrednio w systemie teleinformatycznym i przesyłane stamtąd właściwemu sądowi.

 

Chwila zawarcia umowy spółki

Umowa spółki S24 zostaje zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia jej podpisem elektronicznym.

 

Pokrycie kapitału zakładowego

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki S24 zawartej z wykorzystaniem wzorca umownego musisz wnieść wyłącznie w formie pieniężnej, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Jedynie podwyższenie kapitału zakładowego spółki, dokonywane już po wpisie spółki do rejestru, może być pokryte zarówno wkładami pieniężnymi, jak i niepieniężnymi (aportami).

 

Zawarcie umowy i rejestracja spółki S24 w systemie teleinformatycznym krok po kroku

W celu założenia spółki S24 należy zarejestrować się w systemie teleinformatycznym – dostępnym ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ms.gov.pl/zakładka REJESTRY I EWIDENCJE/KRAJOWY REJESTR SĄDOWY/ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KRS/REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. W TRYBIE 24 GODZIN lub też dostępnym bezpośrednio pod adresem https://ems.ms.gov.pl/.

 

UWAGA:

Obecna wersja systemu teleinformatycznego udostępniana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest w pełni obsługiwana przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Dlatego dla bezpieczeństwa rejestracji i jego bezproblemowości warto wybrać inną przeglądarkę, np. Mozilla Firefox (zalecana) lub Google Chrome.

 

Krok I
REJESTRACJA W SYSTEMIE I LOGOWANIE

W celu rejestracji jako wspólnik podać należy imię oraz nazwisko, numer PESEL, miejsce urodzenia, identyfikator dokumentu tożsamości (seria, numer, kod lub inne cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację dokumentu), nazwę tego dokumentu, organu, który go wydał, ze wskazaniem siedziby i państwa, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji. Każdy ze wspólników zakładających spółkę powinien się zarejestrować i zalogować w systemie.

WAŻNE!

Jeżeli administrator systemu ustali, że dane podane przez wspólnika przy rejestracji konta są nieprawdziwe lub nieaktualne, dokonuje on blokady konta, o czym zawiadamia, przesyłając informację na podany adres poczty elektronicznej.

Konto jest udostępniane wspólnikowi wyłącznie po podaniu nazwy użytkownika i hasła (logowanie). Po zalogowaniu jako wspólnik (wspólnicy) możesz przystąpić do sporządzenia umowy spółki.

 

Krok II
SPORZĄDZENIE UMOWY SPÓŁKI NA FORMULARZU

Do sporządzenia umowy spółki stosuje się formularz umowy spółki udostępniony w systemie teleinformatycznym po zalogowaniu. Wspólnicy podpisują umowę w systemie teleinformatycznym przez złożenie podpisu elektronicznego. Podpisanie umowy spółki przez pierwszego wspólnika podpisującego umowę powoduje brak możliwości zmiany treści umowy.
Umowę podpisują (elektronicznie) wszyscy wspólnicy.

 

Krok III
SPORZĄDZENIE LISTY WSPÓLNIKÓW NA FORMULARZU

Po sporządzeniu w systemie umowy spółki należy sporządzić listę wspólników. W tym celu także bezpośrednio w systemie udostępniany jest formularz listy wspólników. Wspólnicy podpisują listę wspólników w tym systemie przez złożenie podpisu elektronicznego.

 

Krok IV
SPORZĄDZENIE OŚWIADCZENIA O WNIESIENIU WKŁADÓW

Do złożenia oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego stosuje się także udostępniony w systemie teleinformatycznym formularz oświadczenia o wniesieniu wkładów. Wszyscy członkowie zarządu podpisują to oświadczenie w systemie teleinformatycznym przez złożenie podpisu elektronicznego. Minimalny kapitał początkowy wynosi 5 tys. złotych.

Do wszystkich dokumentów utworzonych w systemie teleinformatycznym dostęp ma każdy użytkownik uprawniony do ich sporządzenia i podpisania. Wszyscy wspólnicy muszą podpisać umowę oraz listę wspólników. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału powinni podpisać członkowie zarządu. Do tych dokumentów dostęp ma każdy wspólnik zarejestrowany w systemie, czyli użytkownik uprawniony do ich sporządzenia i podpisania.

 

Krok V
WYPEŁNIENIE WNIOSKU REJESTRACYJNEGO – ZŁOŻENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O WPIS DO KRS

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o rejestrację spółki. W formularzu wniosku o rejestrację spółki należy podać dane adresowe wspólników oraz dane dotyczące sądu rejonowego, umowy spółki, listy wspólników oraz wnoszonych udziałów. Po wypełnieniu wszystkich danych podpisujesz wniosek podpisem elektronicznym (tj. używasz danych do konta w systemie S-24).

Na koniec uiszcza się opłatę sądową w systemie eCard. Opłaty związane ze zgłoszeniem spółki z o.o. do rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego są takie same jak w przypadku zakładania spółki w sposób tradycyjny – 500 zł za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców i 500 zł za ogłoszenie rejestracji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wniosek o rejestrację spółki zostanie automatycznie przesłany przez system do właściwego sądu rejestrowego.

Wniosek o rejestrację spółki złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd rejestrowy rozpozna w ciągu jednego dnia roboczego od daty jego złożenia (w ciągu 24 godzin).

 

Krok VI
OBOWIĄZKI ZARZĄDU PO REJESTRACJI SPÓŁKI

W ciągu siedmiu dni od daty zarejestrowania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zarządzie spółki ciąży obowiązek złożenia w sądzie rejestrowym:
● wzorów podpisów członków zarządu uwierzytelnionych notarialnie albo złożonych przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu – wniosek o przyjęcie tego dokumentu do akt rejestrowych jest wolny od opłat sądowych,
● oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki.

Musisz także pamiętać, że w przypadku elektronicznej rejestracji nie ma zastosowania tzw. zasada jednego okienka. Oznacza to, że w przypadku rejestracji spółki w systemie teleinformatycznym konieczne jest samodzielne dokonanie przez zarejestrowaną spółkę odrębnych zgłoszeń w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym. Obowiązek ten ciąży na zarządzie spółki.

 

informacje: serwis Zmiany prawa Infor.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS