strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 9 sierpnia 2020   pogoda

Aktualności

Spotkanie podsumowujące I edycję Budżetu Partycypacyjnego

10 września 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Spotkanie podsumowujące I edycję Budżetu Partycypacyjnego

 

Burmistrz Jolanta Piotrowska zaprasza na otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku we wtorek 16 września 2014 r. o godz. 16.00. W ramach konsultacji społecznych podsumowana zostanie I edycja Budżetu Partycypacyjnego.

 
Poniżej informacje określające zasady i tryb przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015 wraz z harmonogramem i kwotami do rozdysponowania w przyszłym roku. Szczegóły wkrótce również na stronie nasze.gizycko.pl.

 

Giżycko w podziale na strefy (kliknij by powiększyć plan)

 

 

Zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 470/2014 z dnia 10.09.2014 r. na podstawie §3 uchwały nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2014r. poz. 2751)

 

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

    

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Giżycka określane są jako "Budżet Partycypacyjny".

2 Konsultacje w ramach Budżetu Partycypacyjnego prowadzone są w oparciu o podział terytorialny miasta przedstawiony w załączniku nr 1, obejmujący 6 stref, w tym strefę miejską odpowiadającą obszarowi miasta w granicach administracyjnych.

3. W ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym oraz ogólnomiejskim, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danej części miasta, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wysokość kwoty, której dotyczy Budżet Partycypacyjny różnicowana jest dla każdej części miasta z uwzględnieniem ust. 5 i może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem głosowania.

 

5. Kwota Budżetu Partycypacyjnego wynosi 350 000 zł, a środki będące w dyspozycji poszczególnych stref wynoszą:

a) strefa I – 50 000 zł

b) strefa II – 50 000 zł

c) strefa III – 50 000 zł

d) strefa IV – 50 000 zł

e) strefa V – 50 000 zł

f) strefa ogólnomiejska – 100 000 zł

 

6. Budżet Partycypacyjny Miasta Giżycka  obejmuje następujące etapy:

 

ETAP

TERMIN

zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

15.09.2014 r. do 3.10.2014 r.

weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

6.10.2014 r. do 15.10.2014 r.

Lokalne Spotkania Mieszkańców

20.10.2014 r. do 24.10.2014 r.

głosowanie

27.10.2014 r. do 7.11.2014 r.

 

 

ogłoszenie projektów do realizacji

12.11.2014 r.

ewaluacja

grudzień 2014 r.

 

Rozdział 2.

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

§ 2. 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat.

2. Nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę.

3. Propozycję każdego projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

4. Propozycja każdego projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.

5. Propozycje projektów zgłaszane są:

a)   listownie na adres: Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 z adnotacją na kopercie "Budżet Partycypacyjny" lub

b)   osobiście w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta, lub

c)   drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie: www.nasze.gizycko.pl.

6. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Giżycku.

    

Rozdział 3.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

§ 3. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez Burmistrza.

2. Z powodów formalnych odrzucane są propozycje projektów niespełniające wymogów określonych w § 2 oraz projekty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w §5 ust. 5.

3. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania przez wydziały właściwe Urzędu Miejskiego.

4. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie szacunkowej wyceny dla projektu oraz przedstawienie stanowiska o uznaniu projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu. Opinia publikowana jest na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

5. Wszystkie złożone projekty dla danej strefy miasta i strefy ogólnomiejskiej poddawane są pod dyskusję w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców ("LSM").

    

Rozdział 4.

Lokalne Spotkania Mieszkańców

§ 4. 1. LSM odbywają się w każdej strefie miasta - określonej w załączniku nr 1 - i służą prowadzeniu dialogu i dyskusji wokół propozycji złożonych projektów.

2. LSM zwoływane są przez Burmistrza Miasta na 7 dni przed ich terminem poprzez:

a)   publikację terminów poszczególnych LSM na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego.

b)   skierowanie zaproszeń elektronicznych lub telefonicznych do autorów projektów oraz Radnych Rady Miasta.

3. LSM odbywają się zgodnie z następującym schematem:

a)   przedstawienie listy złożonych proponowanych projektów,

b)   przedstawienie opinii, rekomendacji dla poszczególnych projektów,

c)   dyskusja, weryfikacja dokonywana przez mieszkańców,

d)   ustalenie listy projektów pod głosowanie w danej części.

4. Lista projektów pod głosowanie, o której mowa w pkt 3d niniejszego paragrafu, w danej strefie zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkową wycenę kosztów dla danego projektu.

5. Lista projektów pod głosowanie w danej części miasta podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

    

Rozdział 5.

Głosowanie    

§ 5. 1. Głosowanie mieszkańców na projekty z listy odbywa się w terminie od 27.10.2014r. do 07.11.2014r.

2. W głosowaniu udział biorą wyłącznie mieszkańcy danej części miasta, którzy ukończyli 16 lat.

3. Mieszkaniec z danej części miasta głosuje na projekty z listy projektów do realizacji w tej części miasta, w której mieszka oraz na projekty ogólnomiejskie.

4. Głosowanie jest jawne i odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie we wszystkich częściach miasta jednocześnie przez 10 dni roboczych.

5. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej części miasta poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach lokalnych  i ogólnomiejskich liczby po 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec danej części miasta.

6. Wzór karty/formularza, o którym mowa w ust. 5 określi Burmistrz Miasta.

7. Za opracowanie i obliczenie wyników głosowania odpowiada Burmistrz Miasta, kierując się następującymi zasadami:

a)   liczy się liczbę oddanych w danej części miasta z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego,

b)   za ważne uznaje się głosy, które spełniają warunki określone w niniejszych zasadach,

c)   liczy się liczbę punktów dla każdego z projektów,

d)   na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,

e)   na podstawie rankingu przyznaje się z sumy środków dla danej strefy miasta, o której mowa w § 1 pkt 4 i 5 środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków danej części miasta.

f)   w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.

    

Rozdział 6.

Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 6. 1. Na podstawie wyników głosowania, w terminie 7 dni tworzy się listę projektów rekomendowanych do realizacji dla każdej z części miasta.

2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Rozdział 7

Ewaluacja

§ 7. 1. Proces realizacji Budżetu Partycypacyjnego podlega monitoringowi i ewaluacji.

2. Ewaluacji dokonuje się w oparciu o ankietę.

3. Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Giżycku.

4. Ewaluację Procesu Budżetu Partycypacyjnego dokonuje się na Spotkaniu Podsumowującym Budżet Partycypacyjny.

5. Spotkanie Podsumowujące Budżet Partycypacyjny organizuje i zwołuje Burmistrz.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS