Akcja "Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie" i loteria z nagrodami

Zapraszamy mieszkańców do udziału w nowej akcji organizowanej w Giżycku. "Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie" to akcja edukacyjna, ale również loteria z nagrodami:) W akcji może wziąć każdy mieszkaniec Giżycka, który jest właścicielem psa i regularnie sprząta po swoim pupilu. Losowanie nagród odbywać się będzie raz w miesiącu. Informacje o wynikach losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gizycko.pl, otrzymają je również bezpośrednio osoby wylosowane.


Regulamin akcji
"Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie"


§ 1


Organizator akcji


Organizatorem akcji jest Burmistrz Giżycka.


§ 2


Cele i charakter akcji


1. Edukacja mieszkańców Giżycka w zakresie konieczności utrzymywania porządku po swoich zwierzętach.
2. Uświadomienie mieszkańcom Giżycka zagrożeń i skutków, jakie niesie za sobą zanieczyszczanie psimi odchodami.
3. Uświadomienie mieszkańcom Giżycka konsekwencji tj. kar, jakie można ponieść za zanieczyszczanie terenów publicznych.
4. Utrzymanie porządku i czystości w mieście.


§ 3


Udział w akcji


1. Akcja jest prowadzona przez cały rok.
2. Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec Giżycka, który jest właścicielem psa i regularnie sprząta po swoim zwierzęciu.
3. Akcja ma charakter otwarty.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w akcji oraz udział w losowaniu nagród następuje poprzez wypełnienie druku udostępnionego przez Strażnika Miejskiego po stwierdzeniu, że właściciel psa sprząta po swoim zwierzęciu.
5. Uczestnictwo w akcji powinno spełniać następujące warunki:  • właściciel psa sprząta nieczystości po swoim zwierzęciu,
  • sprzątnięcie psich odchodów musi zostać osobiście stwierdzone przez Strażnika Miejskiego,
  • wypełnienie udostępnionego przez Strażnika Miejskiego formularza oraz złożenie go w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku upoważnia do uczestnictwa w losowaniu nagród.

§ 4


Zasady losowania nagród


1. Losowanie nagród odbywać się będzie raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu miesiąca.
2. Wybór zwycięzcy odbywać się będzie poprzez losowanie.
3. Losowanie dokonywane będzie przez Burmistrza Giżycka lub osoby upoważnione przez Burmistrza.
4. Osoby, które zostały wylosowane zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, przy wykorzystaniu danych zawartych w formularzu wymienionym w § 3 ust. 5.
5. Informacje o wynikach losowania zostaną przedstawione na stronie internetowej www.gizycko.pl.


§ 5


Nagrody


Nagrodami w akcji będą materiały promocyjne Giżycka oraz inne nagrody rzeczowe.


§ 6


Postanowienia końcowe


Organizatorowi przysługuje prawo odwołania akcji bez podania przyczyny.