strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 27 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

24 lutego 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (LPR)

MIASTA GIŻYCKA NA LATA 2008-2013

 

Zgodnie z pkt. 8. 3 (System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji) Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008-2013 przyjętego Uchwałą nr XXXII/43/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 sierpnia 2009 r. – przystępujemy do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008-2013.

 

Zapraszamy więc wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji projektów do ujęcia w programie (propozycji, które nie zostały jeszcze ujęte w LPR). Rekomendowane przedsięwzięcia należy zgłaszać w terminie do 1 marca 2010 r. do Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku, w formie wypełnionych kart projektów (do pobrania na stronie www.gizycko.pl w zakładce Rewitalizacja).

 

Wpis w LPR stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się przez poszczególne podmioty o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

 
UWAGA!!!

 

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury i wpisani do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008 – 2013, powinni zwrócić uwagę na koszt inwestycji w wpisanej w planie finansowym LPR. IZ RPO WiM przyjmuje, że różnica między założoną całkowitą wartością inwestycji w LPR a wnioskiem o dofinansowanie projektu może wynieść do 15%. W przypadku większych różnic IZ zwróci się do Wnioskodawców z prośbą o przedłożenie LPR z właściwą wysokością wydatków. Dlatego też prosimy podmioty zgłaszające nowe projekty do LPR o prawidłowe skonstruowanie budżetu.

 

Podmioty, których projekty znajdują się już  w LPR mogą nanieść ewentualne zmiany dotyczące kwot lub opisu, wypełniając ponownie karty projektów i składając je również w terminie do 1 marca 2010 r. w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym.

 

Informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka udziela Pani Magdalena Fuk – inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku – pok. 113, tel.  087 7324 120 , e-mail: magdalena.fuk@gizycko.pl .

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013

 

Przewiduje się, że
TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU
dla działania 4.2 Rewitalizacja miast  na
26 lutego i ma trwać do 7 kwietnia 2010 r.

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
oraz Projekt Uszczegółowienia do priorytetu IV dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl  w zakładce Strategia/Programy.

 

W ramach priorytetu IV „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dwóch działań: 4.1 „Humanizacja blokowisk” i 4.2 „Rewitalizacja miast”, uprawnione podmioty będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów  inwestycyjnych.

 

Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk - ma na celu poprawę warunków technicznych blokowisk z wielkiej płyty dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz ograniczenia negatywnych skutków społecznych degradacji tkanki mieszkaniowej i umożliwia realizację następujących typów projektów.

 

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty - modernizacja i remonty wspólnych części budynków wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych z wielkiej płyty tj.:

-zmiany w bryłach architektonicznych, tj. dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej;

-odnowa głównej struktury budynków, tj. klatek schodowych, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, windy;

-podnoszenie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja);

-wymiana wewnętrznych instalacji technicznych budynków, w tym systemów grzewczych (np. wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych).

 

Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych - modernizacja i adaptacja budynków i pomieszczeń znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych na cele kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczno-poradnicze, informatyczne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Działanie 4.2. Rewitalizacja miast - celem jest poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej ośrodków miejskich o wysokim potencjale turystycznym i rozwojowym. W w/w Działaniu możliwe do realizacji są następujące projekty:

1. Zagospodarowanie pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznych związane z nadaniem lub przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących więcej niż jeden element:

- budowa, remont, przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, zbiorników wodnych, obiektów małej architektury i zakup niezbędnego sprzętu.

- remont, przebudowa lub modernizacja dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego

- remont, przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego;

- budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;

2. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w tym budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego;

3. Nadanie obiektom zdegradowanym funkcji kulturalnych i edukacyjnych – renowacja, przebudowa i remont obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe);

4. Renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków (posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków), (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe) z możliwością zmiany funkcji;

5. Renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w ewidencji zabytków (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) z koniecznością przywrócenia lub nadania nowej funkcji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i

zakupem sprzętu (środki trwałe);

6. Przebudowa lub remont publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączone z działalnością gospodarczą np. obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);

7. Tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju MŚP poprzez przebudowę, remont oraz adaptację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków), użyteczności publicznej oraz zdegradowanych, w celu nadania lub przywrócenia im funkcji gospodarczych z wyłączeniem projektów mających na celu wynajem rewitalizowanych powierzchni;

8. Wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS