strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 23 stycznia 2020   pogoda

Aktualności

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

09 stycznia 2009
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (LPR)

MIASTA GIŻYCKA NA LATA 2008-2013

 

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008-2013.

 

W związku z powyższym Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Giżycka będzie aktualizowany, zapraszamy więc wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania nowych propozycji projektów do ujęcia w programie. Rekomendowane przedsięwzięcia należy zgłaszać w terminie do 30 stycznia 2009 r. do Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku, w formie wypełnionych kart projektów (karta projektu-formularz, karta projektu-przykładowe wypełnienie).

 

Wpis w LPR stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się przez poszczególne podmioty o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

 
 UWAGA!!!

 

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury i wpisani do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008 – 2013, powinni zwrócić uwagę na koszt inwestycji w wpisanej w planie finansowym LPR. IZ RPO WiM przyjmuje, że różnica między założoną całkowitą wartością inwestycji w LPR a wnioskiem o dofinansowanie projektu może wynieść do 15%. W przypadku większych różnic IZ zwróci się do Wnioskodawców z prośbą o przedłożenie LPR z właściwą wysokością wydatków. Dlatego też prosimy podmioty zgłaszające nowe projekty do LPR o prawidłowe skonstruowanie budżetu.

 

Podmioty, których projekty znajdują się już  w LPR mogą nanieść ewentualne zmiany dotyczące kwot lub opisu, wypełniając ponownie karty projektów i składając je również w terminie do 30 stycznia 2009 r. w Wydziale Promocji.

 

Informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka udziela Pani Magdalena Fuk – inspektor w Wydziale Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku – pok. 117, tel.  087 7324 137 , e-mail: magdalena.fuk@gizycko.pl .

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013

 

Przewiduje się, że  ogłoszenie konkursów i składanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, będzie możliwe w I kwartale 2009 roku.

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013 oraz Projekt Uszczegółowienia do priorytetu IV dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl  w zakładce Strategia/Programy.

 

W ramach priorytetu IV „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dwóch działań: 4.1 „Humanizacja blokowisk” i 4.2 „Rewitalizacja miast”, uprawnione podmioty będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów  inwestycyjnych.

 

Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk - ma na celu poprawę warunków technicznych blokowisk z wielkiej płyty dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz ograniczenia negatywnych skutków społecznych degradacji tkanki mieszkaniowej i umożliwia realizację następujących typów projektów.

 

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty - modernizacja i remonty wspólnych części budynków wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych z wielkiej płyty tj.:

-zmiany w bryłach architektonicznych, tj. dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej;

-odnowa głównej struktury budynków, tj. klatek schodowych, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, windy;

-podnoszenie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja);

-wymiana wewnętrznych instalacji technicznych budynków, w tym systemów grzewczych (np. wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych).

 

Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych - modernizacja i adaptacja budynków i pomieszczeń znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych na cele kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczno-poradnicze, informatyczne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Działanie 4.2. Rewitalizacja miast - celem jest poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej ośrodków miejskich o wysokim potencjale turystycznym i rozwojowym. W w/w Działaniu możliwe do realizacji są następujące projekty: zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne: budowa, remont,  przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, placów zabaw, zbiorników wodnych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych, w tym:

-remont, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych), dróg osiedlowych (w przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 Humanizacja blokowisk wraz z zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni) oraz małych obiektów inżynierskich;

-budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;

-renowacja, rewaloryzacja, konserwacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków z możliwością adaptacji na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, kulturalne i społeczne wraz z  zagospodarowaniem przyległego terenu (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań);

-renowacja, rewaloryzacja, konserwacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w ewidencji zabytków oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, kulturalne i społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań);

-przebudowa, rozbudowa i remont obiektów użyteczności publicznej oraz ich jednoczesna adaptacja na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe, połączonych z działalnością gospodarczą;

-przebudowa, rozbudowa i remont obiektów zdegradowanych oraz ich jednoczesna adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne;

-tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego;

-tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;

-wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów z Działania 4.2.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS