strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

BĄDŹ LEGALNIE - abolicja.gov.pl

24 listopada 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

1

 

ABC ABOLICJI

 

Od dnia 1.01.2012 r. obowiązywać będzie nowe prawo umożliwiające zalegalizowanie pobytu cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce.

           

Możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie w dniu 1.01.2012 r., oraz gdy ich pobyt jest nieprzerwany co najmniej:

  • od dnia 20 grudnia 2007 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy z orzeczeniem o wydaleniu,

lub

  • wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Przy czym, przy rozpatrywaniu spraw o abolicję przyjmuje się, że pobyt cudzoziemca jest nieprzerwany, o ile nic przeciwnego nie wynika ze zgromadzonych dokumentów.

 

Wniosek o zalegalizowanie pobytu tzw. abolicję będzie można składać przez 6 miesięcy od dnia 1.01.2012 r. do dnia 2.07.2012 r. do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

Pobierz wniosek   

 

Uwaga: Wniosek złożony przed dniem 1.01.2012 r. oraz po dniu 2.07.2012 r. pozostanie bez rozpoznania.

 

Cudzoziemcy z naszego województwa powinni zgłaszać się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ul. J. Piłsudskiego 7/9, pokój 13. wszelkich informacji udzielakją pracownicy Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców tel. 89 523 24 39, 89 523 22 32, 89 523 22 19, 89 523 23 31.

 

Po złożeniu kompletnego wniosku cudzoziemiec otrzyma w paszporcie stempel, który będzie potwierdzeniem jego legalnego pobytu do czasu wydania ostatecznej decyzji. W trakcie rozpatrywania wniosku o abolicję od cudzoziemca zostaną pobrane odciski linii papilarnych.

 

Pozytywna decyzja oznaczać będzie wydanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na okres 2 lat. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę.

 

Cudzoziemiec, który otrzyma decyzję odmowną będzie miał prawo odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Decyzja negatywna zostanie wydana, gdy:

  • cudzoziemiec nie spełnia wymogów umożliwiających skorzystanie z abolicji;
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;
  • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone ze względów obronności lub bezpieczeństwa państwa;
  • cudzoziemiec poda nieprawdziwe informacje we wniosku lub przedstawił fałszywe dokumenty;
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

 

 

więcej informacji
również w jęz. angielskim, rosyjskim, wietnamskim, ormiańskim i ukraińskim:
http://www.udsc.gov.pl/BADZ,LEGALNIE,-,abolicja.gov.pl,1939.html

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS