strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 27 września 2020   pogoda

Aktualności

Burmistrz Giżycka ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

19 lutego 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zarządzenie Nr 381/2014
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 19 lutego 2014 r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka działając w oparciu o zapisy art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz.U. Nr 157, poz.1240), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1563 ze zm., Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) oraz art. 221 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013. 885)

ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

I Wysokość wsparcia finansowego

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Giżycka na ten cel to 106.000 zł

 

II Rodzaj i warunki realizacji zadania

Finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w okresie do 31.07. 2014 r. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

 

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1.Realizuje cele publiczne poprzez:

- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta,

- zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w sporcie i rekreacji,

- poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców,

- zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców, zawodników,

- pobudzenie kreatywności i wpływu na rozwój sportu na terenie Miasta,

- zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży,

- kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział w widowiskach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym,

- popularyzację uprawiania sportu wśród osób starszych.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

-realizację programów szkolenia sportowego

-zakup sprzętu sportowego

-pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach

-pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

-finansowanie stypendiów sportowych

-wynagrodzenia kadry szkoleniowej

 

Termin i tryb wyboru ofert:

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 12.03. 2014 r. do godz 15.30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.

3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.

4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

5. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 lipca 2014 roku.

 

7. Kryteria oceny oferty:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez klub sportowy

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d) wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne klubu lub pozyskane ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku

- wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie

wolontariuszy i pracy społecznej członków klubu

- wkład osobowy powinien być udokumentowany przez klub np. poprzez

zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie

o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania

e) pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

 

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

 

9. Dokumenty podstawowe:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru

c) Formularze do pobrania ze strony internetowej gizycko.pl zakładka Organizacje pozarządowe dział Formularze wniosków do pobrania

 

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce "Sport",

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

Burmistrz Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

ZARZĄDZENIE W BIP...

 

 

 

 

 

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS