strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Aktualności

Burmistrz Giżycka ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

12 października 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

Nabór partnera do projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania, realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16)

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 6 do 26 października 2016 r.


I. Proponowany zakres zadań dla Partnera projektu:

1) współpraca z Gminą Miejską Giżycko – Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

2) wsparcie merytoryczne w opracowaniu działań aplikacyjnych, a następnie na etapie realizacji projektu,

3) wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzania działań objętych projektem,

4) współpraca w realizacji rekrutacji, działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach projektu,

5) współpraca w realizacji działań w ramach projektu na etapie realizacji, między innymi w zakresie objęcia usługami społecznymi rodzin: usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych (związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej dorosłych członków rodziny w ramach projektu) takie jak: usługi opiekuńcze dla osób starszych/ osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;


II. Informacje o projekcie

1) Grupą docelową są rodziny zamieszkujące Gminę Miejską Giżycką:

2) osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczenia społecznego, w tym m.in. osoby bezrobotne, które znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) – są to uczestnicy projektu

3) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

4) Planowany okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. - 31.05.2019 r.


III. Wymagania dla kandydatów na Partnera projektu:

1) status podmiotu spoza sektora finansów publicznych,

2) prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy) w oparciu o zakres działań statutowych organizacji.

3) preferowane będą organizacje prowadzące działania w następujących dziedzinach:

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych długoterminowo bądź terminalnie;

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- promocji i organizacji wolontariatu;

4) posiadanie odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań Partnera projektu,

5) doświadczenie w zakresie realizacji działań i/lub projektów o podobnym charakterze: z zakresu usług aktywizacyjno- integracyjnych na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz

6) zgodność działania potencjalnego Partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie i w Konkursie nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16


IV. Wymagane dokumenty:

1) Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji potwierdzającego formę organizacyjno-prawną podmiotu

2) Dokument potwierdzające status prawny podmiotu i zakres jego działalności (aktualny statut podmiotu)

3) Oświadczenie dotyczące posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań Partnera projektu,

4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie we wskazanym zakresie (zgodnie z doświadczeniem wykazanym w pkt. 3 Formularza)


V. Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:

1) zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

2) oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu,

3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

4) proponowany zakres współpracy z beneficjentem w zakresie przygotowania i realizacji projektu.


VI. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego lub więcej Partnerów do realizacji projektu;

2) zmiany okresu realizacji projektu oraz zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu;

3) unieważnienia naboru lub odstąpienia od wyboru Partnera do projektu bez podania przyczyny.


VII. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Partnera. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnerów na realizację projektu RPO WIM 11.2.3 „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Giżycko, al. 1 Maja 14, Giżycko, do dnia 26.10.2016 r. do godz. 13.00. Publikacja wyników naboru nastąpi do dnia 28.10.2016 r. do godz. 15.30. Wyniki będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wybrany Partner zostanie dodatkowo poinformowany drogą listową i e-mailową.


VIII. Partner, który spełni kryteria przewidziane w niniejszej informacji o naborze Partnerów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania zadań i ich podziału, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa.

Z podmiotem wybranym na Partnera projektu zawarta zostanie umowa partnerska, w której szczegółowo określone zostaną obowiązki każdej ze stron umowy.


Dodatkowe informacje o konkursie nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/980/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe


Załączniki: Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY - POBIERZ 


 

Burmistrz Miasta

 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS