"Chce mi się chcieć!"

    Tradycyjnie, jak co roku, Miasto Giżycko włączyło się w kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Koordynatorem lokalnym kampanii jest Ewa Ostrowska - dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. W ramach kampanii zakupione zostały materiały edukacyjne, które na spotkaniu z pedagogami szkolnymi w dniu 20 lutego br. zostały przekazane do szkół. W naszych placówkach oświatowych są już realizowane zajęcia według scenariuszy zaproponowanych przez autorów kampanii.         Tegoroczne hasło kampanii to "Chce mi się chcieć!" - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. Główne cele: - wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów, - edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji, - ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, - kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń, - wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.   W ramach kampanii zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież gimnazjalną do udziału w dwóch konkursach.  


1. KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „JA ZA 20 LAT”


Dla kogo? Uczestnikiem konkursów mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) oraz gimnazjaliści. Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości. Technika wykonania pracy: Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Jednak prace plastyczne zgłaszane do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Termin nadsyłania prac: do 30 czerwca 2019 Rozstrzygnięcie konkursu: 31 sierpnia 2019 Nagrody: zestawy muzyczne, rowery  


2. KONKURS ZESPOŁOWY „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM”


Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej. Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestników konkursu MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM jest przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademia szkolna, wolontariat, warsztaty, spotkanie autorskie. W sprawozdaniu należy uwzględnić: nazwę przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, środki do osiągnięcia celów (plan organizacji, podział obowiązków), skutki przedsięwzięcia, krótki opis wydarzenia. Technika wykonania pracy: Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką. Sprawozdanie może mieć formę kolarzu, filmu, wywiadu, reportażu, plakatu, pracy literackiej, artykułu prasowego, audycji radiowej itp. Do pracy można osobno dołączyć sprawozdanie: maksymalnie 3 strony A4. Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2019 Rozstrzygnięcie konkursu: 31 grudnia 2019 Nagrody: 10 warsztatów dziennikarskich   Więcej informacji o konkursach udzielają szkolni pedagodzy. Zapraszamy do kontaktu.