strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 19 czerwca 2021   pogoda

Serwis

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego w GIżycku.

 

    

 • Data publikacji strony internetowej:2007-01-01

 

    

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2018-09-21

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

    

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

 

Treści niedostępne

    

            

 

            Część z zamieszczonych w serwisie dokumentów w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.

        

            

 

            Brak części opisów nagłówków.

        

            

 

            Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

        

            

 

            Brak opisów tekstowych linków do obrazów.

        

            

 

            Brak zdefiniowanych identyfikatorów dla poszczególnych elementów.

        

            

 

            Brak możliwości przesłania formularza bez przycisku "Prześlij"

        

        

 

 

    

Wyłączenia

        

                    

 

                Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Wyeliminowanie pozostałych wad nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

            

            

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-18

 

 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-18

 

 

 

    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

    

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Arkadiusz Połojański.

 

 

 • E-mail: arkadiusz.polojanski@gizycko.pl

 

 

 • Telefon: 87 7324 150

 

 

 

Każdy ma prawo:

 

    

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

    

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

    

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

    

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

    

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

    

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Miasta Giżycka

 

 

 • Adres: Al. 1 Maja 14

 

11-500 Giżycko

 

 • E-mail: arkadiusz.polojanski@gizycko.pl

 

 

 • Telefon: 87 7324 150

 

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno z nich przystosowano dla osób z problemami motorycznymi oraz na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, na który mogą reagować pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do urzędu.

Budynek wyposażony jest w schody oraz windę.

Do Wydziału Mienia, Planowania i Inwestycji, Biura Informatyków, Biura Promocji i Polityki Społecznej wejście jedynie za pomocą schodów.

W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku załatwia także sprawy osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału – tel. 87 7324 132 lub 87 7324 134.

Urząd Miejski w Giżycku w związku z wejściem w życie ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

                                

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Giżycku udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 

                        

 

                moje@gizycko Google Play

            

                                

 

                moje@gizycko App Store

            

            

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS