strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

Dofinansowanie z UE na rozpoczęcie prowadzenia działalności

01 stycznia 2008
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

 

Oferta adresowana jest do osób fizycznych, z wyłączeniem tych, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku w ramach niniejszego projektu. Ogłoszenie konkursów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 jest przewidywane na I kwartał 2008 roku.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronach internetowych funduszy:

 

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/

 

www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Kapital+Ludzki/

 

 

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat w/w działania oraz sposobu składania wniosków.

 

Działanie 6.2   Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe

 

Grupy docelowe (osoby, których bezpośrednio dotyczyć będzie projekt):

  -  osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1  roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności:

+ osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat

+ kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)

+ osoby do 25 roku życia

+ osoby niepełnosprawne

+ osoby po 45 roku życia

+ osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko –wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)

 

Beneficjentami, a więc podmiotami aplikującymi o środki finansowe mogą być wszystkie podmioty, ale nie bezpośrednio osoby fizyczne.

 

Typy projektów, jakie mogą być realizowane:

 a) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na  założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

+ doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie  wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

+ przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie  realizowanym w ramach przedmiotowego działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

+ wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania  działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

b) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne

c) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

 

Środki finansowe przeznaczone na Działanie 6.2 - 12 527 985 zł

 

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków - 12 grudnia 2006

 

Wartość projektu - minimum 50 tys.

 

Planowane ogłoszenie konkursów - I kwartał 2008 r. 

 

Forma płatności – zaliczka dla beneficjentów

 

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia uzyskania dotacji.

 

Nabór wniosków w ramach PO KL ma charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętego. W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków.

 

Procedura składania wniosków o dofinansowanie przedstawia się następująco: w I kwartale 2008 roku zostanie ogłoszony konkurs przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. W drodze konkursu zostanie wyłoniona lista instytucji (np. fundacji), których zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla potencjalnych przedsiębiorców. Po przeprowadzeniu szkoleń, instytucja ta ogłosi nabór wniosków od osób fizycznych i zakwalifikuje do dofinansowania te wnioski, które spełnią warunki określone w naborze. A zatem będziemy mieć do czynienia niejako z pośrednikiem pomiędzy osobą fizyczną, która stara się o otrzymanie dofinansowania a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania tzw. wsparcia pomostowego na czas od 6 do 12 miesięcy. Wsparcie to będzie przeznaczone na pokrycie podstawowych kosztów eksploatacyjnych i opłat bieżących.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS