strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 21 lipca 2019   pogoda
media

Inwestycje

OFERTA INWESTYCYJNA Dzielnica Przemysłowo-Składowa

OFERTA INWESTYCYJNA DZIELNICA DO POBRANIA

 

Przeznaczenie według planu zagospodarowania przestrzennego:
Tereny przemysłowo-składowe i usługi

 

We wschodniej części miasta znajduje się Dzielnica Przemysłowo-Składowa, która w 2005 roku zyskała nowy kształt. W ramach środków UE wybudowano nowe ulice i chodniki, a także wykonano oświetlenie.

 


Na terenie ponad 10 ha, położonym we wschodniej części miasta, możliwa jest lokalizacja różnych inwestycji wytwórczych, magazynowych i usługowych z wyłączeniem tych szczególnie szkodliwych dla środowiska. Jest to obszar przeznaczony na lokalizację: zakładów produkcyjnych, usług rzemieślniczych, obsługę komunikacji, składy, magazyny, zaplecze mieszkalne.

 

 

Teren Dzielnicy Przemysłowo-Składowej sąsiaduje bezpośrednio z obwodnicą Giżycka, która jest jednocześnie ważną dla rozwoju regionu, drogą tranzytową w systemie dróg krajowych w kontekście graniczenia z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i dostępem do nowych rynków zbytu w krajach nadbałtyckich, jak też ulicą o dużym znaczeniu dla samego miasta Giżycka. Pełne uzbrojenie Dzielnicy Przemysłowo-Składowej i jej usytuowanie sprawiają, że jest to doskonały obszar do inwestowania.

 

 

Infrastruktura:
– Elektryczność: tak / dostępna pojemność: 2 MW / napięcie: 15/ 0,4 kV
– Gaz: tak / Średnica rur: 200 mm / Ciśnienie: 0,2 MPa
– Woda pitna: tak / średnica rur: 150 - 200 mm / ciśnienie: 0,3 MPa
– Woda przemysłowa: tak / średnica rur: 150 - 200 mm / ciśnienie: 0,3 MPa
– System kanalizacyjny: tak / komunalny / średnica rur: 200-400 mm
– Oczyszczalnia ścieków: komunalna / dostępna pojemność: 10530 m3/dzień
– Usuwanie nieczystości stałych: tak / komunalne

 

W latach 2000-2002 wykonano uzbrojenie dzielnicy w sieć wodociągową, kolektory sanitarne i deszczowe, sieci rozdzielcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wybudowano ulicę zbiorczą tranzytową - ul. Warmińską.

W ramach I etapu zrealizowano cały układ funkcjonalny kanalizacji deszczowej – 3126 mb, przy czym inwestycje te powiązano z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Zrealizowano też (bez warstwy ścieralnej) jezdnię ulicy Warmińskiej – 4571 m2, najważniejszej dla miasta jako całości oraz dla istniejących terenów zainwestowanych.

 
„Budowa ulic na terenie dzielnicy przemysłowo – składowej w Giżycku” realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”,
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


2 marca 2005 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Panem Stanisławem Szatkowskim a Panią Jolantą Piotrowską – Burmistrz Giżycka, przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Ołoszczyńskiej – Skarbnik Giżycka, podpisano umowę o dofinansowanie Projektu: „Budowa ulic na terenie dzielnicy przemysłowo – składowej w Giżycku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 4 listopada 2005r. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 4.143.590,00 PLN, natomiast udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 74,11% tj. 3.070.814,55 PLN.

 

Przedmiotem projektu współfinansowanego z UE, była budowa infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy przemysłowo-składowej w Giżycku oraz skrzyżowań, projektowanych ulic z drogą krajową nr 63 i drogami powiatowymi (ulica Białostocka i Suwalska).

 

 

W wyniku realizacji projektu (II etapu) dokończono budowę ul. Warmińskiej wraz z chodnikami oraz wykonano jezdnie ulic lokalnych i dojazdowych wraz z oświetleniem. Projekt objął powstaniem 2,96 km dróg, 1,24 km chodników i 94 pkt. oświetleniowych. Przedsięwzięcie zakończono 30.09.2005r. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 5.10.2005r.

 

Rozwiązania komunikacyjne objęte projektem przed rozpoczęciem jego realizacji były nieadekwatne do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, ponieważ wnętrze przemysłowego kwartału pomiędzy ul. Obwodową, Suwalską, Białostocką i (wówczas jeszcze nie istniejącą) ul. Warmińską było pozbawione obsługi komunikacyjnej.

 

Dzielnica przed realizacją projektu

 

Ponadto, główna trasa północ-południe we wschodniej części miasta z konieczności przebiegała przez niedrożną ulicę Gdańską, co powodowało uciążliwości w sąsiadujących z nią kwartałach mieszkaniowych.

 

Rozwiązania komunikacyjne zaproponowane w miejscowym planie i zrealizowane w ramach projektu mają na celu właśnie:
– skomunikowanie „wnętrza” dzielnicy przemysłowej
– usprawnienie ruchu zbiorczego północ-południe we wschodniej części miasta
– odciążenie ulicy Gdańskiej i częściowo Białostockiej od ruchu zbiorczego północ-południe.

 

Dzielnica w trakcie realizacji projektu

 

Kształt sieci dróg lokalnych i dojazdowych pomiędzy ul. Warmińską, Białostocką, Suwalską i Obwodową jest konsekwencją decyzji o przebiegu trasy ul. Warmińskiej. Drogi te zostały wytyczone z uwzględnieniem powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym, istniejącego zainwestowania, granic władania i nośności gruntu.

 

W efekcie zaprojektowano układ umożliwiający wydzielanie funkcjonalnych działek o powierzchni adekwatnej do przeznaczenia terenu.

 

Dzielnica po zakończeniu realizacji projektu

 

Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności Giżycka jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej przez poprawę dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej miasta.

 

Projekt ma przyczynić się do uruchomienia następującego ciągu zdarzeń i procesów:
– zwiększenie atrakcyjności przeznaczonych do zainwestowania terenów dzielnicy przemysłowej poprzez wydatne skrócenie kosztów osobowych i materiałowych transportu
– wzrost zainteresowania inwestorów
– inwestycje gospodarcze w dzielnicy przemysłowej
– wzrost zatrudnienia
– ograniczenie kosztów społecznych bezrobocia i marginalizacji
– udział we wzroście PKB

 

W wyniku realizacji w latach 2002 – 2007 wszystkich etapów budowy infrastruktury na terenie dzielnicy, powstało 7 ulic o nawierzchniach kategorii KR3 i KR2, łącznej długości 3160 m i ogólnej powierzchni w granicach pasów drogowych 67840 m2, wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem i zielenią.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Giżycku

Wydział Mienia
al. 1 Maja 14, pok.111
11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 114, Fax: +48 87 428 52 41
e-mail: invest@gizycko.pl

 

Niniejsza potencjalna oferta inwestycyjna  nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i jest informacją o nieruchomościach Gminy Miejskiej Giżycko, które mogą być  przeznaczone do  zbycia. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste bądź wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko odbywa się na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, co do zasady w formie przetargu.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS