strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 29 października 2020   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

EKOMARINA - PRZETARG NA NAJEM LOKALI BIUROWO-HANDLOWYCH

24 lutego 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

PRZETARG NA LOKALE W EKOMARINIE 21 marca 2011

 

www.EKOMARINA.GIZYCKO.pl

 

fot. Urząd Miejski Giżycko

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI BIUROWO - HANDLOWYCH
W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA”
W GIŻYCKU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

(bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi )

 

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14  w dniu 21.03.2011 r.  o godz. 1100 w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu.

 

Do przetargu wyznaczone są następujące pomieszczenia :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,91 m2

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/20 o powierzchni 35,01 m2

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/21 o powierzchni 21,26 m2

 

Lokale są wyposażone w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

Lokal znajduje się w nowo wybudowanym budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 w odniesieniu do którego trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 5 lat z możliwością przedłużenia umowy do lat 10 na podstawie zgodnej woli stron.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się następująco :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2 na kwotę 500 zł.

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,91 m2 na kwotę 700 zł.

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/20 o powierzchni 35,01 m2 na kwotę 700 zł.

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/21 o powierzchni 21,26 m2 na kwotę 450 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto najemcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10000 zł na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

-  uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),

3) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.

4) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych), opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem, lub oświadczenie, że nie łączą go lub nie łączyły z Gminą Miejską Giżycko stosunki prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.

5)W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

od 1) do 4) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.).

 

W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od 1 maja 2011 r. bez względu na zakres wykończenia lokalu. Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy najmu.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Uwagi:

I. Wysokość czynszu, będzie aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.

II. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

III. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gizycko.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS