strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 16 lipca 2020   pogoda

Platforma Konsultacji Społecznych

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DO POBRANIA:

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

 

Uchwała nr XLIII/53/2014
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Giżycka w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych sprawach dla Gminy.

 

§ 2.

Celem konsultacji jest:

 1. Poznanie opinii i uwag mieszkańców w konkretnej sprawie poddanej konsultacjom.
 2. Maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych.
 3. Budowa społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3.

 1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Miasta Giżycka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) Rady Miejskiej w Giżycku,

b) Mieszkańców Miasta Giżycka (w liczbie co najmniej 50 osób),

c) Młodzieżowej Rady Miasta.

 1. Wniosek powinien zawierać:

a) przedmiot, termin i zasięg terytorialny konsultacji,

b) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji,

c) w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt b, listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów oraz własnoręcznymi podpisami,

d) wskazanie osoby do kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

 1. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Burmistrz Miasta Giżycka informuje wnioskodawcę o przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.
 3. Burmistrz podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz sposobie tych konsultacji w drodze zarządzenia.
 4. Konsultacje społeczne powinny być prowadzone na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu lub inwestycji.

§ 4.

 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) otwartych spotkaniach z mieszkańcami

- Burmistrz jest zobowiązany zapewnić odpowiednią obsługę merytoryczną i organizacyjną nad spotkaniami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia,

- spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców,

- informacja o spotkaniach konsultacyjnych powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 2 tygodnie przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej, na internetowej Platformie Konsultacji Społecznych oraz w co najmniej 2 lokalnych środkach przekazu (radio, telewizja, gazeta, portale internetowe),

- spotkania konsultacyjne winny odbywać się w godzinach popołudniowych w dni powszednie. Jeżeli istnieje potrzeba, możliwe jest wyznaczenie innego terminu spotkania konsultacyjnego, za zgodą wnioskodawcy.

b) poczty elektronicznej,

c) badania opinii mieszkańców w formie papierowej,

d) spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub innymi podmiotami,

e) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego lub projektu dokumentacji, propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko na Platformie Konsultacji Społecznych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

2. Zasady i tryb prowadzenia konsultacji oraz aktywacji kont użytkowników na Platformie Konsultacji Społecznych określa odrębny regulamin ustalony przez Burmistrza.

3. Możliwe jest prowadzenie jednocześnie kilku form konsultacji społecznych.

4. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w odpowiedniej formie Burmistrz Miasta zawiadamia za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz środków masowego przekazu.

 

§ 5.

 1. Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od ich zakończenia:

a) Radzie Miejskiej w Giżycku,

b) mieszkańcom za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące i stanowią materiał pomocniczy przy rozstrzyganiu spraw objętych konsultacjami społecznymi.
 2. Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji zawiera w szczególności:

a) protokoły spotkań z mieszkańcami,

b) podsumowanie przeprowadzonych ankiet i sondaży,

c) końcowe wyniki konsultacji.

§ 6.

 1. Przepisów uchwały nie stosuje się do konsultacji, których tryb uregulowany został przepisami ustawy.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS