Ponad 1,7 mld na rozwój turystyczny rozwój Warmii i Mazur

 

Ponad 1,7 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin i wicemarszałek Marcin Kuchciński podpisali kontrakt programowy.

Kontrakt podpisano podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Funduszy, które odbyło się 29 lipca w COS OPO w Giżycku. 

W spotkaniu licznie uczestniczyli samorządowcy i przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Giżycko reprezentował burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Podpisanie kontraktu programowego

 


Informacja prasowa www.gov.pl

 

Województwo warmińsko-mazurskie jest dziesiątym regionem, które zakończyło negocjacje Kontraktu Programowego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. W czerwcu 2022 r. pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego została zwiększona o ponad 54,7 mln euro. Środki te zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur region otrzyma do wykorzystania 1 mld 786 mln euro.

Podpisanie kontraktu programowego otwiera drogę do wspólnych negocjacji rządu i samorządu z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Pieniądze te wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe regionu i Polski

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dzięki funduszom unijnym i pieniądzom krajowym region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcom żyje się lepiej. Środki te pomogą pokonać dysonans rozwojowy regionu i realizować inwestycje drogowe, kolejowe, rozwijać infrastrukturę turystyczną i szeroko rozumiany kapitał społeczny

– dodał minister.

 

W ramach Kontraktu Programowego dla Warmii i Mazur Podlaskiego uzgodniony został pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa podlaskiego, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców. Począwszy od inwestycji wspierających przedsiębiorców i gospodarkę, poprzez inwestycje ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronie środowiska, aż po inwestycje wychodzące naprzeciw istotnym potrzebom społecznym, w tym ambicjom społeczności lokalnych.

Znaczną część pieniędzy zarząd województwa planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć dla turystyki i kultury Warmii i Mazur. Na wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (EFRR) zaplanowano alokację w wysokości 94 mln euro. 

 

Inwestycje w obszarze turystyki wykorzystywać będą naturalne walory regionu minimalizując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze dzięki m.in. zastosowaniu ekologicznych rozwiązań oraz kierunkowaniu ruchu turystycznego. Rozwój oferty turystycznej będzie oparty o inwestycje w rozbudowane produkty sieciowe wysokiej jakości umożliwiające podniesienie konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a także wydłużenie sezonu turystycznego.

 

W zakresie kultury inwestycje skierowane będą na unowocześnienie i dywersyfikację oferty oraz utworzenie szlaków kulturowych w regionie. Ważnym aspektem będzie zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych zarówno w badaniach, konserwacji, jak i prezentacji oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu oraz inwestycje w obiekty zabytkowe będą prowadziły do rozbudowy oferty turystycznej.

 

Minister Puda zaznaczył, że województwo warmińsko-mazurskie jest również jednym z sześciu regionów, które zostanie objęte programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Celem FWPW jest finansowanie działań służących wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Obejmie też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę klimatu i środowiska. Program ułatwi rozwój transportu, skupi się także na aktywizacji kapitału społecznego. FEPW będzie także jednym ze źródeł finansowania rozwoju branży turystycznej i usług uzdrowiskowych. Województwo warmińsko-mazurskie może liczyć na wsparcie ok. 0,4 mld zł z programu FE dla Polski Wschodniej. 

 

Zgodnie z unijnymi przepisami fundusze unijne muszą wspierać przede wszystkim innowacyjność, gospodarkę niskoemisyjną oraz realizować cele klimatyczne. Inwestycje powinny również, w jak największym stopniu wpisywać się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

 

Zgodnie z przyjętą przez rząd Umową Partnerstwa na lata 2021-2027, około 33,3 mld euro otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując politykę regionalną, współpracuje ze wszystkimi samorządami. Kontrakt programowy stanowi praktyczny wyraz tej współpracy.