Giżycko w Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Giżycko na wysokim miejscu w „Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” za rok 2021, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Olsztynie. Uplasowaliśmy się na 15. miejscu na 116 gmin w całym województwie.  

 

To ogólnopolski ranking zrównoważonego rozwoju jak podkreślają organizatorzy. Ranking premiuje gminy o największym potencjale zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.  Gminy oceniane są w obrębie jednego regionu, by wyniki były miarodajne.  

 

Poniżej lista wskaźników, które wzięto pod uwagę (dane GUS i ministerialne):

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021

 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019– 2021

 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021

 4. Udział wydatków bieżące budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 

 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021

 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w wieku produkcyjnym w 2021 

 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w % 

 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 

 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 

 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 

 11. Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 

 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 

 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 

 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 

 15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 

 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2021

Wyniki ogłoszone zostały podczas uroczystego podsumowania 7 grudnia w Olsztynie na Uniwersytetcie Wamińsko-Mazurskim. Inicjatywę patronatem honorowym objął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i wojewoda warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Patronat merytoryczny - Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

Szczegółowe wyniki na stronie FRDL

 

 

grafika nagłówek: pixabay.com