strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 18 czerwca 2021   pogoda

Aktualności

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Parlamentarnych

22 sierpnia 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych - art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz. 112 z późn.zm)

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r.  Nr 214, poz.1407, z późn.zm) w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r.Nr 153,poz.1227, z późn.zm.)

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji ,ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy wymienionej w pkt.1

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionej  w pkt.1

4)orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów

5)orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów

6) a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony najpóźniej  do dnia 19 września 2011r. godz.16.00 do pełnomocnika ds. wyborów Kazimierza Smolaka.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie  na numer telefonu 87 7324145, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, faksem na numer 87 428 52 41 lub w formie elektronicznej na adres kazimierz.smolak@gizycko.pl .

 

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę  urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Giżycko, a także wskazanie adresu stałego miejsca zamieszkania na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

Do zgłoszenia    należy   dołączyć    kopię   aktualnego   orzeczenia   właściwego   organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

Wyborca może   również    zażądać przesłania   mu   wraz   z   pakietem wyborczym nakładek  na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.      

 

Informuję, że  na  terenie miasta Giżycka wyznaczono dla  celów głosowania korespondencyjnego Obwodową Komisję Wyborczą Nr 10 mieszczący się w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,MAMRY”  w Giżycku przy ul. Jagiełły 1.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

 

Wybory Parlamentarne 2011 więcej informacji..

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS