strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 1 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY MIEJSCOWEJ

06 marca 2012
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Szanowni Państwo!

 

Do Giżycka  corocznie przybywają tysiące turystów. To między innymi dzięki turystyce nasze miasto rozwija się i czerpie dochody. Z turystyki utrzymuje się także wielu przedsiębiorców.

 

Dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym mamy prawo do poboru opłaty miejscowej. Rada Miejska w Giżycku na mocy § 1 uchwały Nr XXII/37/08  z dnia 3 lipca 2008r. ustaliła, że miasto Giżycko jest miejscowością spełniającą warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

 

Opłata miejscowa  jest jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu miasta Giżycka. Dzięki wpływom m.in. z tej opłaty mamy dodatkowe pieniądze, które  pozwolą na zrealizowanie zaplanowanych wcześniej zadań służących społeczności lokalnej.

 

Z tych też  powodów chcielibyśmy Państwu nie tylko przypomnieć o obowiązku poboru opłaty miejscowej, ale także zachęcić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów.

 

Rada Miejska w Giżycku na mocy § 3 uchwały z dnia 17 listopada 2011r. Nr XV/104/11 w sprawie opłaty miejscowej zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznaczyła osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące zameldowań i rejestracji osób przybywających do hotelu, domu wypoczynkowego, ośrodka wypoczynkowego, motelu, pensjonatu, pokoju gościnnego, schroniska, campingu, na strzeżone pole biwakowe albo innego podobnego zakładu.

 

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

 

W roku 2012 dzienna stawka opłaty miejscowej za  każdy dzień pobytu od jednej osoby wynosi 2,00 zł. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu miasta.

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ordynacją Podatkową (art. 281) z urzędu będą przeprowadzane kontrole podatkowe na terenie naszego miasta.

 

INFORMACJE NA TEMAT OPŁATY MIEJSCOWEJ W TYM O ZWOLNIENIACH

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zm.) na mocy niżej powołanych przepisów obowiązek meldunkowy dotyczy  wczasowiczów i turystów.

 

Art. 18. 1. Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

2. Zameldowania dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego osoby.

 

Art. 19. Osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych poza zakładami określonymi w art. 18 jest zwolniona z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni.

 

Art. 20. Uczestnicy wycieczki organizowanej przez instytucję państwową lub społeczną, związek zawodowy albo inną organizację społeczną dokonują zameldowania się na pobyt czasowy za pośrednictwem kierownika wycieczki, który jest obowiązany z chwilą przybycia do zakładu hotelarskiego zgłosić pobyt wycieczki kierownikowi zakładu lub pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń, przedstawiając listę uczestników oraz dowód upoważniający go do kierowania wycieczką.

 

Art. 21. 1. Uczestnicy kolonii i obozu turystyczno-wypoczynkowego organizowanego przez instytucję państwową lub społeczną, związek zawodowy albo inną organizację społeczną dla młodzieży szkolnej i studiującej są zwolnieni od obowiązku meldunkowego, jeżeli pobyt czasowy nie przekracza 30 dni.

2. Kierownik obozu lub kolonii jest obowiązany prowadzić listę uczestników. 

 

Art. 22. Przy wymeldowaniu się przepis art. 16 stosuje się odpowiednio.

                                                                                                

                                                                                                   Burmistrz Giżycka

                                                                                                               /-/

                                                                                                Jolanta Piotrowska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS