strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 17 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

KOMUNIKAT o usuwaniu nadmiaru śniegu z dachów

13 lutego 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

KOMUNIKAT

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

 

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.

 

Przypominam również, że do obowiązków należy także usuwanie z budynków sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

W związku z powyższym, proszę na bieżąco o usuwanie potencjalnych zagrożeń.   

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 


 

Niezgodne z prawem rozsypywanie na jezdniach śniegu

 

 

Przypominamy, że   rozsypywanie na jezdniach śniegu zebranego przez właścicieli posesji z przyległych chodników jak i samych posesji jest niezgodne z prawem.

 

Takie działanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrudnia wykonywanie zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg, realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych na zlecenie miasta.

 

Obowiązki właścicieli posesji w tym zakresie, określa Regulamin utrzymania czystości i porządku  w mieście, który mówi:

 

„Rozdział  2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

 § 4 ust. 2 Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą mają obowiązek niezwłocznego  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika.

§ 5 ust. 1 Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjecie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 5 ust. 3 Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię”. 

 

Egzekwowaniem przestrzegania ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach zajmować  się będzie Straż Miejska. 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS