strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Konferencja otwierająca projekt "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich"

20 stycznia 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Giżycka Jolanta Piotrowska
ma zaszczyt zaprosić na

konferencję z okazji uroczystego rozpoczęcia realizacji projektu

pn. „PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”, która odbędzie się w Giżycku w dniu 28 stycznia 2014 r. (wtorek) w Hotelu MASOVIA przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

W programie konferencji:
godz. 13.00 – 14.00 prezentacja projektu oraz wyników delimitacji obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Giżycka

Jolanta Piotrowska

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz. 12.00 (Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Wydział Techniczno-Inwestycyjny ewa.kulis@gizycko.pl, tel. +48 87 7324 122 Ewa Kuliś z-ca naczelnika, członek zespołu ds. realizacji projektu).

 

 

O PROJEKCIE "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich"

OFICJALNA STRONA PROJEKTU
www.MOF.gizycko.pl

 

Dofinansowanie: ok. 1.000.000 zł (90% kosztów kwalifikowalnych)

Termin realizacji: lipiec 2013 - marzec 2015

 
W projekcie uczestniczy 12 gmin z obszaru KWJM

LIDER PROJEKTU - GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

PARTNERZY PROJEKTU - 11 GMIN KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH: Gmina Giżycko, Miasto Mrągowo, Gmina Ryn, Gmina Mrągowo, Miasto i Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Miasto i Gmina Ruciane – Nida, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze.

 

Planowane w ramach projektu działania mają na celu wyznaczenie Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (OF KWJM). W ramach wspólnego projektu unijnego powstaną m.in. dokumenty umożliwiające ubieganie się o środki unijne w latach 2014-2020. Celem projektu jest wspólne planowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego i rozwiązanie problemów miast i otaczających je gmin wiejskich.

 

Na realizację projektu pn. PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł tj. 90% kosztów kwalifikowanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 
Ankieta realizowana na potrzeby projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”

W październiku 2013 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe na terenie 12 gmin Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W telefonicznej ankiecie sami mieszkańcy określali zasięg i skalę problemów występujących w naszym regionie. mogli też powiedzieć, co jest naszą mocną stroną.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
1. Opracowanie Analizy Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Działanie będzie miało charakter zintegrowany, będzie dotyczyło wszystkich jst obszaru funkcjonalnego. Analizy zostaną przeprowadzone zgodnie z zalecaną metodologią wyznaczania obszarów funkcjonalnych. W działaniu będą uczestniczyć wszyscy partnerzy projektu. Zakres opracowania:

- analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego

- badania, diagnozy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego

- analiza zarządzania obszarem funkcjonalnym

 
2. Opracowanie dokumentów strategicznych

W ramach projektu partnerzy planują opracowanie dwóch dokumentów strategicznych uwzględniających cały obszar funkcjonalny:

- Program Regionalny dla rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Program będzie określał wiązki powiązanych ze sobą małych projektów, realizujących zasadę zintegrowanego podejścia.

Program będzie określał wymagane projekty inwestycyjne z uwzględnieniem perspektywy czasowej 2014-2020 wraz z założeniami techniczno – ekonomicznymi. Program będzie zawierał analizy rozwoju transportu, komunikacji oraz turystyki

- Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Program rewitalizacji dla obszaru funkcjonalnego, który posłuży jako dokument do ubiegania się ośrodki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitalizację miast.

 
3. Opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów wykonalności oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Przygotowanie analizy architektoniczno-urbanistycznej, której celem będzie opracowanie, omówienie sposobu ustalania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. W analizie ujęte zostaną zagadnienia dotyczące analizy funkcji zabudowy i zagospodarowania oraz cech zabudowy i zagospodarowania, stanowiących podstawę rozstrzygnięć przestrzennych orzekanych w decyzjach o warunkach zabudowy.

Analiza urbanistyczno - architektoniczna Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich pozwoli na:

- dokonanie analizy warunków i zasad gospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych

- dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 
4. Przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu:

Zrealizowane dwie dokumentacje będą umożliwiały ubieganie się o środki unijne w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Będą to inwestycje wynikające z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu:

Studia wykonalności – 2 szt. studia wykonalności będą obejmowały cały obszar funkcjonalny.

Programy Funkcjonalno – Użytkowe wraz z OOŚ – 2 szt. – dokumenty te zostaną wykonane dla całego obszaru funkcjonalnego.

 
W skład planowanego obszaru funkcjonalnego wchodzą następujące JST, które podpisały List Intencyjny:

1.Gmina Miejska Giżycko

2. Gmina Giżycko (gmina wiejska)

3. Gmina Mrągowo (gmina wiejska)

4. Gmina Miasto Mrągowo (gmina miejska)

5. Gmina Pisz (gmina miejsko – wiejska)

6. Miasto i Gmina Ruciane – Nida (gmina miejsko – wiejska)

7. Gmina Mikołajki (gmina miejsko – wiejska)

8. Gmina Ryn (gmina miejsko – wiejska)

9. Miasto i Gmina Węgorzewo (gmina miejsko – wiejska)

10. Miasto i Gmina Orzysz (gmina miejsko – wiejska)

11. Gmina Miłki (gmina wiejska)

12. Gmina Pozezdrze (gmina wiejska)

 

Kierownik projektu: Magdalena Fuk

Urząd Miejski w Giżycku/ Wydział Techniczno-Inwestycyjny

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel. 87 7324 120

 

Projekt "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Miejska Giżycko

Nr wniosku: 35/MOF/1/2013

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS