strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 17 września 2019   pogoda
media

Kalendarz imprez

Imprezy z dnia 30 października 2010

Konkurs „Czarne punkty na zielonej mapie”
2010.10.30
Giżycko i mazurskie miejscowości, zakończenie - GOK Wydminy
Konkurs fotograficzny „ Giżycko – takie moje miasto jest….”
2010.09.09
Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, ul. Warszawska 17
ZADUSZKI "Francuska Nostalgia"
2010.10.30
Giżyckie Centrum Kultury sala widowiskowa
Obchody 100lecia postawienia Krzyża na wzgórzu św. Brunona
2010.10.30
Wzgórze św. Brunona oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski
Debata historyczna Giżycko-Lötzen 400 lat a może mniej.. więcej?
2010.10.30
Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska
Wernisaż wystawy pokonkursowej 'Giżycko-takie moje miasto jest'
2010.10.30
Galeria "Stacja Giżycko" hol główny dworca PKP
Wystawa 'pocztówki autorskiej z kolekcji Volans'
2010.10.29
JazzClubGaleria

Konkurs fotograficzny „ Giżycko – takie moje miasto jest….”

09 września 2010
dodał(a): UM Gosia
Termin od:2010-09-09
Termin do:2010-10-30
Organizator:Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska
Miejsce:Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, ul. Warszawska 17
E-mail:gizycko@wspolnotamazurska.org
Www:www.wspolnotamazurska.orgStowarzyszenie Wspólnota Mazurska
ogłasza konkurs fotograficzny pt.


'Giżycko - takie moje miasto jest...'.


 Termin nadsyłania prac: 9-30 września 2010.     


Nagroda Publiczności przyznawana jest przez Internautów,
za pośrednictwem strony Organizatora:
www.wspolnotamazurska.org
od 2 do 10 października 2010.


Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy
w Galerii "Stacja Gizycko" 30 października 2010.

 


Regulamin konkursu fotograficznego - „ Giżycko – takie moje miasto jest….”.


   1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1  Organizatorem konkursu fotograficznego „Giżycko – takie moje miasto jest…” jest: Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, ul. Warszawska 17, 11-500 Giżycko zwane dalej „Organizatorem”,


 poczta elektroniczna: gizycko@wspolnotamazurska.org


1.2   Konkurs jest realizowany przez Organizatora


1.3   Każdy z uczestników przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na  


 postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu.


 Termin nadsyłania prac - od 09. 09. 2010 r., i trwa do 30 .09. 2010 r.


1.4   Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu przez Uczestników jest obszar  


 miasta Giżycko.
  1. PRZEDMIOT, CEL KONKURSU

2.1      Treścią przedmiotu jest temat konkursu: „ Giżycko – takie moje miasto jest….”.


2.2      Przedmiotem konkursu są zdjęcia na papierze, oraz obrazy cyfrowe zapisane na nośniku danych CD


2.3      Celem przedmiotu jest uchwycenie weduty, krajobrazu, architektury lub mieszkańców miasta w najciekawszy, nietuzinkowy, surrealistyczny, lub nie, w sposób, w treści i formie opisanej w zasadach konkursu.                        
  1. ZASADY KONKURSU

3.1   Zdjęcia należy przesyłać listownie, drogą pocztową na adres Organizatora: z dopiskiem: KONKURS „Giżycko – takie moje miasto jest….”.


3.2      Uczestnicy przesyłają maksymalnie do 2 zdjęć na papierze, w formacie A4, (210 mm x 297 mm) i załączają cyfrowe kopie zdjęć zapisane na płycie CD, w wielkości minimalnej: A4 (210 mm x 297 mm).


3.3      Uczestnicy Załączają do swoich zdjęć informację:


imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika konkursu, telefon, pocztę elektroniczną, datę urodzenia. Dodatkowo każde zdjęcie musi posiadać tytuł szczegółowy, krótki opis miejsca przedmiotu lub zjawiska na zdjęciu, oraz datę wykonania.


3.4         Każdemu zdjęciu zostanie przyznany numer identyfikacyjny w celu zachowania obiektywności w trakcie wyłaniania zwycięzców konkursu przez komisję.


3.5      Zdjęcia muszą być zapisane w cyfrowym formacie *.jpg , w najlepszej rozdzielczości.


3.6      Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być nagradzane wcześniej w żadnym innym konkursie fotograficznym, ani nigdzie prezentowane,


3.7      Zabroniony jest fotomontaż polegający na łączeniu elementów zdjęcia, pochodzących z różnych plików, lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.


3.8         Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich, norm obyczajowych, dotyczy to: treści uznawanych za wulgarne i obraźliwe zawierających obnażenie, pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób w tym również uczucia religijne, polityczne, naruszające prawa do prywatności, zawierających materiały chronione na przykład prawami autorskimi, bez zgody uprawnionych.


3.9      Organizator opublikuje zdjęcia na stronie Organizatora:


www.wspolnotamazurska.org


3.10       Nagroda Publiczności przyznawana jest przez Internautów, za pośrednictwem strony internetowej –  Serwisu Organizatora:  www.wspolnotamazurska.org od 02.10.2010 do 10.10.10r. w celu wyłonienia nagrody publiczności.


3.11   Głosowanie na zdjęcia odbędzie się poprzez elektroniczne oddanie głosu na stronie Organizatora.


3.12   Zwycięzcą Nagrody Publiczności zostanie Uczestnik, który uzyska największą ilość głosów.


3.13   Organizator zastrzega sobie prawo do nie opublikowania materiałów niezgodnych z pkt.3.5


3.14   Przedmioty konkursu prezentują wartości i jako takie są chronione.


3.15   Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie wyraża zgodę na przetwarzanie


        danych i udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie  Licencji na potrzeby realizacji i promocji konkursu.


 


4     UCZESTNICY


4.1      Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w tym osoby w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, lub opiekuna prawnego.


4.2      Osoby które zgłosiły swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zwane są w regulaminie Uczestnikami konkursu.


4.3      W przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna również obejmować zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, oraz warunki Licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.


4.4      W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób pracujących w komisji - Jury.


4.5         Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowani.


 


5     UCZESTNICTWO I OCENA PRAC


5.1      Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w regulaminie, Uczestnik  oświadcza iż: przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa do nadesłanych zdjęć – fotografii, oraz że wszystkie osoby na fotografiach wyraziły zgodę na ich fotografowanie i opublikowanie zdjęć  podczas publicznej ekspozycji.


5.2      Uczestnikiem zostaje osoba zakwalifikowana przez Jury, na podstawie wstępnego wglądu w treść i formę nadesłanych prac.


5.3      Jury zastrzega prawo do odmówienia przyjęcia zdjęć Uczestnika.


5.4      Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie zdjęć- fotografii i cyfrowych zapisów – przedmiotu.


5.5      Zwycięskie zdjęcia wyłowione zostaną w drodze obrad Jury.


5.6      Oryginalność, jakość, kreatywność będzie kryterium oceny Jury.


5.7      Głosowanie na stronie internetowej Organizatora wyłoni zwycięzcę Nagrody Publiczności, pod nadzorem Jury.


5.8      O przyznanej nagrodzie Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie nie  


        przekraczającym wręczanie nagród, drogą elektroniczną, telefoniczną lub 


listową.


5.9      W skład Jury wchodzą osoby:


-          Przewodniczący Jury, nie będącym członkiem stowarzyszenia.


-          4 członkowie Jury


 


6     Nagroda


6.1         I miejsce - Główna nagroda, to aparat fotograficzny o wartości 3 000 zł


6.2         Nagroda Publiczności, to aparat fotograficzny o łącznej wartości 2 000 zł


6.3         II miejsce - nagroda, to aparat fotograficzny o łącznej wartości 1 300 zł


6.4         III miejsce - nagroda, to aparat fotograficzny o łącznej wartości 1 200 zł


6.5         Uczestnik może wygrać tylko jedną z nagród wymienionych w pkt. 6.1-6.4


6.6         26 prac wyróżnionych


6.7         Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną umieszczone w katalogu konkursu oraz wydrukowane i zaprezentowane na wystawie w Galerii Stacja,


od 30.10.10r. w Giżycku.


6.8         Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy w Galerii Stacja w dniu 30.10.2010r.


Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS