strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Konkurs fotograficzny "Jesienne plenery Giżycka"

18 listopada 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

KONKURS FOTOGRAFICZNY "JESIENNE PLENERY GIŻYCKA"

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Jesienne plenery Giżycka" i nadsyłania  zdjęć przedstawiających roślinność w naszym mieście, kwiaty, krzewy, drzewa etc. Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą być wykonane na terenie Giżycka w okresie 15 października - 30 listopada 2014 r. Konkurs potrwa do 30 listopada, do 15 grudnia ogłoszone zostaną wyniki, o czym oczywiście poinformujemy:)

 

fot. Ewelina Aleksiuk / archiwum Wydziału Promocji UM Giżycko

 

Regulamin konkursu fotograficznego "Jesienne plenery Giżycka", zwanego dalej Konkursem

 

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Giżycka.

 

§ 2
Cele i charakter konkursu

1. Promocja miasta Giżycka poprzez ukazanie piękna zieleni w mieście w ciekawy i oryginalny sposób.

2. Przedstawienie zieleni w mieście w fotografii artystycznej stanowiącej dziedzinę sztuki.

3. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych mieszkańców w zakresie fotografii.

 

§ 3
Udział w konkursie

1. Konkurs jest organizowany w okresie od 15 października do końca listopada 2014 r.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku.

4. Chęć uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić w terminie do 30.11.2014 r. na adres jacek.stankiewicz@gizycko.pl w temacie wiadomości wpisując "Jesienne plenery Giżycka". Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie zdjęć na podany adres e-mail.

 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie powinno spełniać następujące warunki:
1) zawierać do trzech zdjęć w formacie JPG (o wielkości do 1MB) przedstawiających roślinność (kwiaty, krzewy, drzewa itp.) zlokalizowaną w obrębie granic miasta Giżycka, wykonanych w okresie trwania konkursu,
2) nazwa zdjęcia musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, w nazwie także należy podać przybliżoną lokalizację wykonania fotografii
3) zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do każdej pracy. Udzielam nieodpłatnej zgody na: zwielokrotnianie zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wprowadzanie do obrotu zdjęć za pośrednictwem materiałów przygotowanych przez i za pośrednictwem Miasta Giżycka, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, jak również udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w internecie,
4) jeśli na zdjęciu są osoby powinno zawierać oświadczenie: „Oświadczam, że mam zgodę na publikację niniejszych zdjęć, uzyskaną od osób, których wizerunki utrwalono na fotografii".

 

6. Zdjęcia aby mogły być przyjęte do konkursu muszą spełniać następujące warunki:
1) muszą przedstawiać Giżycko, co będzie możliwe do stwierdzenia poprzez szczegóły przedstawione na zdjęciu (np. charakterystyczne miejsca, elementy architektury itp.)
2) tematem przewodnim zdjęć musi być roślinność zlokalizowana w obrębie miasta Giżycko (las miejski wyłączony, gdyż jest zlokalizowany poza obszarem miasta Giżycko),

3) zdjęcia muszą być wykonane w okresie trwania konkursu, czyli od 15.10.2014r. do 30.11.2014r.
4) zdjęcia muszą być pracami własnymi,
5) na zdjęciu nie mogą znajdować się podpisy, opisy, daty i znaki wodne

6) zabroniony jest fotomontaż, dopuszczalna jest drobna korekta kolorystyczna oraz korekta kontrastowości fotografii,

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

 

§ 4
Ocena prac konkursowych

Wyboru zwycięskiego zdjęcia dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Giżycko w składzie:
1) Burmistrz Miasta Giżycka
2) Architekt Miejski
3) Naczelnik Wydziału Mienia

4) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5) Referent Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2. Kryterium oceny fotografii stanowią:
1) walory artystyczne i estetyczne zdjęcia (od 0 do 5 pkt),
2) umiejętność kadrowania i obróbki zdjęcia (od 0 do 5 pkt),
3) oryginalność i pomysłowość (od 0 do 5 pkt).

3. Nagrody otrzyma trzech autorów, których zdjęcie uzyska największą liczbę punktów. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.  

4. Organizator konkursu może również przyznać wyróżnienie.

 

§ 5
Nagrody

1. W konkursie za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz za prace wyróżnione przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 

§ 6
Ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.12.2014 r.

2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Organizator Konkursu powiadomi drogą elektroniczną osoby nagrodzone w konkursie.

3. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona wraz ze zdjęciami zwycięzców na łamach Gazety Giżyckiej oraz na stronie www.gizycko.pl.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3. W przypadku pytań dotyczących warunków udziału w konkursie osobami odpowiedzialnymi do udzielenia informacji są: Jacek Stankiewicz, tel. 87 73 24 131, e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS