strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Konkurs grantowy

01 lipca 2014
dodał(a): UM Wojciech

Zarządzenie Nr 438/2014
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  01.07. 2014 r.


Burmistrz Miasta Giżycka działając w oparciu o zapisy art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz.U. Nr 157, poz.1240), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1563 ze zm., Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) oraz art. 221 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013. 885)


Ogłasza II otwarty konkurs ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.
I. Wysokość wsparcia finansowego
Kwota przewidziana w budżecie Miasta Giżycka na ten cel to 140 000 zł
II. Rodzaj i warunki realizacji zadania
Finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w okresie od 31.07.2014r. do 31.12. 2014 r.
Dotacje celowe mogą  uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
1.Realizuje cele publiczne poprzez:
- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta,
- zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w sporcie i rekreacji,
- poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców,
- zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców, zawodników,
- pobudzenie kreatywności i wpływu na rozwój sportu na terenie Miasta,
- zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży,
- kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział w widowiskach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym,
- popularyzację uprawiania sportu wśród osób starszych.
 
 Dotacja  może być przeznaczona  w szczególności na:
-realizację programów szkolenia sportowego
-zakup sprzętu sportowego
-pokrycie kosztów uczestnictwa w  zawodach
-pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
-finansowanie stypendiów sportowych
-wynagrodzenia kadry szkoleniowej
 
Termin i tryb wyboru ofert:
1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 22.07.2014 r. do godz. 15.30  zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, „Formularze wniosków do pobrania”.
3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.
4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.
5. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2014 roku.
6. Kryteria oceny oferty:
a) możliwość realizacji zadania  publicznego przez klub sportowy
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie
d) wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu

finansowego i/lub niefinansowego.
- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne klubu lub pozyskane  ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku
- wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie
wolontariuszy i pracy społecznej członków klubu
- wkład osobowy powinien być udokumentowany przez klub np. poprzez
zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie
o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania
e) pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.
7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.
8. Dokumenty podstawowe:
a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go

reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru
c) Formularze do pobrania ze strony internetowej gizycko.pl zakładka Organizacje pozarządowe dział Formularze wniosków do pobrania


Pouczenie:
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.


Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Sport,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.


Burmistrz Giżycka

             /-/
Jolanta Piotrowska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS