KONKURS NA MURAL w centrum Giżycka!

Konkurs na projekt i wykonanie muralu w samym centrum Giżycka!


Na zgłoszenia i ciekawe projekty czekamy do 26 sierpnia! Organizatorem konkursu jest Burmistrz Giżycka. Pula nagród wynosi 2500 zł. Przewidziana jest nagroda główna w wysokości 2000 zł. Nagrodę dodatkową w wysokości 500 zł ufunduje Galeria Batory.Ważne. Zapewniamy materiały do wykonania muralu!


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 

Regulamin konkursu na projekt i wykonanie muralu
na stacji transformatorowej w Giżycku


§1 Organizator konkursu


Organizatorem konkursu jest Burmistrz Giżycka, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.


§2 Cel konkursu


1.    Celem konkursu jest stworzenie projektu muralu (zwanego dalej projektem) na stacji transformatorowej oraz wykonanie (namalowanie) muralu według wybranego przez Organizatora projektu, we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie.


2.    Mural zostanie wykonany na stacji transformatorowej przy Pasażu Portowym w Giżycku (fotografia stacji w załączeniu),


3.    Wykonanie muralu będzie się odbywało w ścisłej współpracy z przedstawicielami Organizatora.


4.    Wymiary muralu nie są ściśle ustalone lecz powinny zajmować wszystkie ściany stacji transformatorowej.


5.    Zgłoszony do konkursu projekt musi być autorską pracą uczestnika konkursu, do którego posiada nieograniczone majątkowe prawa autorskie.


6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na uczestnikach konkursu.

§3 Uczestnicy konkursu


1.    Uczestnikami konkursu może być każda osoba lub grupa osób.­

2.    Każda osoba lub grupa osób może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów.


3.    Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników konkursu uzyskane w związku  z jego organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby jest Burmistrz  Giżycka a uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania.


§4 Zgłoszenie do konkursu


1.    Zgłoszenie do konkursu składa się na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.


2.    Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.


3.    Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 26 sierpnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).


4.    Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć projekt/projekty muralu zgłaszanego do konkursu w formie wydruku w kolorze, w formacie minimum A3.


5.    Nadesłane dokumenty i prace nie będą zwracane.

§5 Przebieg konkursu


1.    Zgłoszony do Konkursu projekty muralu oceni Jury powołane przez Burmistrza Giżycka.


2.    Jury spośród uczestników konkursu wybierze zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową.


3.    W przypadku niedostatecznej jakości, Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody oraz odwołania konkursu bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.


4.    Zwycięzca konkursu wykona (namaluje) mural według zwycięskiego projektu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.


5.    Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę po podpisaniu umowy z Organizatorem oraz po wykonaniu (namalowaniu) muralu.


6.    W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin wykonania (namalowania) muralu i wręczenia nagród może zostać przesunięty przez Organizatora bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników konkursu.


7.    Organizator zobowiązuje się do dostarczenia zwycięzcom konkursu farb niezbędnych do wykonania (namalowania) muralu.
8.    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie i zdyskwalifikować go w przypadku:
·      niewykonywania dyspozycji Organizatora,

·      złamania zasad porządkowych lub zasad dobrego zachowania,


·      naruszenia którejkolwiek z zasad niniejszego regulaminu.


9.    Jury wyłoni zwycięzcę i poinformuje go o wygranej w terminie do 2 września 2016 roku pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.


 

§6 Nagrody


1.    Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).


2.    W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu będzie grupa osób, to przed odebraniem nagrody członkowie takiej grupy będą zobowiązani określić Organizatorowi na piśmie, w jakiej proporcji nagroda ta przypadnie każdemu z nich oraz podać Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego rozliczenia wypłaty nagrody.


3.    Zwycięzca będzie zobowiązany do podpisania umowy z Organizatorem.


4.    W przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, umowa zostanie podpisana z prawnym opiekunem uczestnika.


5.    Galeria Batory w Giżycku jest fundatorem nagrody dodatkowej o wartości 500 zł.


                                                  


§7 Postanowienia końcowe


1.    Kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Burmistrz Giżycka.


2.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników konkursu.


3.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na warunki w nim zawarte.


Stacja transformatorowa przy Pasażu Portowym w Giżycku, która czeka na nowy wygląd.