strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 18 września 2020   pogoda

Sport

Konkurs na NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA W-F

Burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska ogłasza konkurs
„NAUCZYCIEL WUEFISTA ROKU 2014”

 
DO POBRANIA: Regulamin z Formularzem zgłoszeniowym
 
Regulamin konkursu:
Nauczyciel Wuefista Roku 2014

 

§1. Postanowienia ogólne.

1.      Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Nauczyciel Wuefista roku  2014” zwany w dalszej części konkursem.

2.      Organizatorem konkursu jest Burmistrz Giżycka.

3.      Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają MZOSiP oraz MOSiR w Giżycku.

4.      Konkurs wpisuje się w działania w ramach akcji Ministerstwa Sportu „Stop zwolnieniem z w-f”. Celem konkursu jest wyłonienie nauczyciela wychowania fizycznego, który może być wzorem dobrego nauczyciela i przyznanie mu tytułu Wuefisty Roku 2014

 

§2. Uczestnicy konkursu.

1.      Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

§3. Przystąpienie do konkursu.

1.      Uczestników Konkursu mogą typować Rady Pedagogiczne i Samorządy Uczniowskie.

2.      Szkoła może zgłosić maksymalnie dwie kandydatury – jedną wytypowaną przez Radę Pedagogiczną i jedną przez Samorząd Uczniowski.

3.      Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

4.      Zgłoszenia będą przyjmowane tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego do Konkursu. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu.

5.      Zgłoszenie wymaga pisemnego wyrażenia zgody kandydata. Ponadto kandydat przy zgłoszeniu wyraża zgodę na:

1)      przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagrody;

2)      publikację (w szczególności w prasie i na stronie internetowej www.gizycko.pl):

a)      imienia i nazwiska–w przypadku nominowania do tytułu Wuefista Roku 2014;

b)      imienia i nazwiska–w przypadku uzyskania tytułu laureata Wuefista Roku 2014;

c)      wizerunku;

d)     nazwy szkoły, w której jest zatrudniony.

6.      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: MZOSiP w Giżycku, al. 1Maja 14, p. 115.

7.      Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2014r. Zgłoszenia przekazane po ww. terminie i bez zastosowania formularza, o którym mowa w §3 ust.4, nie będą brane pod uwagę.

 

§4. Zasady przeprowadzenia konkursu.

1.      Harmonogram konkursu:

 

I ETAP

1)      Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej www.gizycko.pl 21.02.2014r. oraz w najbliższym po tym terminie wydaniu biuletynu informacyjnego w Gazecie Giżyckiej – organizator.

2)      Powołanie jury w składzie:

a)      Burmistrz Giżycka – przewodnicząca;

b)      Sekretarz Urzędu Miejskiego w Giżycku;

c)      2 przedstawicieli MOSiR;

d)     2 przedstawicieli MZOSiP.

3)      Wytypowanie kandydatur przez Rady Pedagogiczne i Samorządy Uczniowskie.

4)      Zgłaszanie kandydatur do 31 maja 2014r. – dyrektorzy szkół.

 

II ETAP

1)      Analiza formalna wniosków do 10 czerwca 2014r. – jury.

2)      Nominowanie kandydatów do tytułu Wuefista Roku 2014 do 10 czerwca 2014r.– jury.

3)      Wybór laureata i wyróżnionych nauczycieli do 15 czerwca 2014r. – jury.

4)      Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień – 27 czerwca 2014r.

2.      Kryteria wyboru nauczyciela do tytułu Wuefista Roku 2014

1)      Spośród nominowanych kandydatów do tytułu jury wybierze Wuefistę Roku 2014 oraz przyzna dwa wyróżnienia biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a)      osiągnięcia dotyczące roli nauczyciela jako animatora sportu i rekreacji – umiejętność zaszczepienia i rozwijania zainteresowań sportem, zachęcanie odpowiednią postawą do aktywności ruchowej uczniów;

b)      prowadzenie w sposób atrakcyjny i zapewniający bezpieczeństwo uczniom lekcji i dodatkowych zajęć sportowych, stworzenie podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych odpowiedniego klimat emocjonalnego – atmosfera radości, zabawy, możliwości relaksu psychicznego a jednocześnie fizycznego „wyżycia się”, aktywny udział nauczyciela w lekcji;

c)      organizowanie i prowadzenie min. w ramach wolontariatu atrakcyjnych treningów, zawodów i zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza sztampowe działania nauczycieli prowadzone w czterech ścianach sali gimnastycznej;

d)     organizowanie wyjazdów feryjnych i wakacyjnych, imprez sportowych oraz wycieczek;

e)      udział w zawodach sportowych i sukcesy osiągane przez uczniów;

f)       wysoka kultura osobista i sprawność fizyczna;

g)      propagowanie kulturalnego odbioru widowisk sportowych, zachęcanie do takiego odbioru uczniów;

h)      współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w dążeniu do stworzenia optymalnych warunków dla wychowania fizycznego i zachowań prozdrowotnych uczniów;

i)        współpraca w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, klubami sportowymi i MOSiR w Giżycku; doradztwo i pomoc w organizacji różnych form aktywności fizycznej dla dzieci i dorosłych, praca na rzecz lokalnego środowiska;

j)        inne, wymienione w Uchwale nr XXIX/43/05 Rady Miejskiej w Giżycku  z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

3.      Wybór laureata i wyróżnionych.

1)      Jury stosuje ww. kryteria przy dokonaniu oceny przesłanych wniosków do organizatorów konkursu.

2)      W przypadku rozbieżności członków jury dotyczącej wyboru laureata konkursu oraz dwóch wyróżnień przeprowadza się głosowanie. Tytuł Wuefista Roku 2014 otrzymuje nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów. Wyróżnienie przyznaje się dwóm osobom, które otrzymały drugą i trzecią w kolejności liczbę głosów lub drugą w kolejności taką samą ich liczbę.

3)      Jury sporządzi protokół z rozstrzygnięcia konkursu, wskazujący laureata,  wyróżnionych oraz nominowanych uczestników.

 

§5. Nagrody i wyróżnienia.

1.      Laureat konkursu, który otrzymał tytuł Wuefista Roku 2014 otrzymuje finansową Nagrodę Burmistrza Giżycka, zgodnie z uchwałą, o której mowa w §4 ust.2 pkt 1 lit.j.

2.      Wyróżnione dwie osoby otrzymują nagrody rzeczowe. Wyróżnionym nie przysługuje prawo zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.

3.      Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia zajęć roku szk. 2013/14 w szkołach, w których pracują laureat i wyróżnieni.

 

§6. Ogłoszenie wyników.

1.      Lista nominowanych uczestników, dane laureata oraz wyróżnionych zostaną podane w biuletynie informacyjnym Burmistrza Giżycka na łamach Gazety Giżyckiej oraz na stronie internetowej www.gizycko.pl.

 

§7. Postanowienia końcowe.

1.      W przypadku ujawnienia, po rozstrzygnięciu konkursu, faktów dyskwalifikujących laureata lub osoby wyróżnione Jury ma prawo po ocenie zaistniałej sytuacji dokonać zmiany werdyktu oraz wycofać przyznany tytuł lub wyróżnienie. Podobnie można postąpić w sytuacji wprowadzenia w błąd Jury przez podanie nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.gizycko.pl .

3.      Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MZOSiP w Giżycku.

 

 

 

 

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS