strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 21 sierpnia 2019   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Konsultacje

15 października 2013
dodał(a): UM Wojciech

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza
do konsultacji przy rocznym programie
 współpracy na rok 2014


Na podstawie Uchwały Nr XLIII/54/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Giżycko ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2014.


Cel konsultacji
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Miasta Giżycko.


Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Giżycko, na temat projektu Rocznego programu współpracy.


Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 15.10.2013 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 30.10.2013 roku.


Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Giżycko i prowadzącymi działalność na terenie Gminy Giżycko.


Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 30 października 2013 roku:
a) w formie pisemnej, adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
b) elektronicznie na adres e-mail: , wojciech.stawicki@gizycko.pl
c) osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko, lub w Wydziale Promocji pok. 117.
2. Projekt programu współpracy zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miasta Giżycko  www.gizycko.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu (BIP link).
3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2014″.
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wymienione w podpunktach a, b, c punktu 1.
b) złożone z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w pokoju nr 117 oraz pod numerem telefonu: 87 7324 137 – osoba do kontaktu – Wojciech Stawicki.

 


Roczny program współpracy na Rok 2014
PROGRAM [pobierz]

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS