strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 28 września 2020   pogoda

Aktualności

Konsultacje w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Warszawskiej

30 grudnia 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo–usługowej przy ul. Warszawskiej
w Giżycku

 

Od 4 do 25 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30) wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się 12 stycznia 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

-     w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2016 r.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami m.in: prognozą oddziaływania na środowisko i rysunkiem planu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gizycko.pl  w dziale Komunikaty ZOBACZ...

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS