strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 26 lutego 2021   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

„Krok do sukcesu” – projekt rusza we wrześniu 2010

17 sierpnia 2010
dodał(a): Basia

„Krok do sukcesu”

Pieniądze dla osób fizycznych

na rozpoczęcie działalności gospodarczej

projekt rusza we WRZEŚNIU 2010

w powiecie giżyckim, węgorzewskim i piskim

 

Realizator

Projekt będzie realizowany przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w Partnerstwie z Fundacją „Wpieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie.

 

Kto może skorzystać z programu

Projekt „Krok do sukcesu” skierowany jest do osób znajdujących się szczególnie w trudnej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2. Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Projekt będzie obejmował obszar powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego oraz piskiego, będzie realizowany przez 18 m-cy począwszy od 01.08.2010 r.

 

Grupę docelową będzie stanowiło łącznie 54 osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu węgorzewskiego, giżyckiego oraz piskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Minimum 75% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu będą stanowiły osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku następujących kategorii:

 • osoby w wieku 15-24 lata
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z terenów wiejskich;
 • osoby w wieku 50-64 lata;

oraz minimum 10% ogólnej liczby uczestników osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Pozostałą grupę będą stanowiły osoby zaliczające się do kategorii osób pracujących, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (np. zagrożone utratą pracy).

 

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu zostanie poprzedzona akcją informacyjno – promocyjną w połowie sierpnia bieżącego roku. Proces rekrutacji odbywać się będzie na podstawie Regulaminu Rekrutacji oraz formularza zgłoszeniowego. Szeroka dostępność projektu na etapie rekrutacji zostanie zagwarantowana dzięki Punktom Konsultacyjnym funkcjonującym w siedzibach Powiatowych Punktach Kontaktowych zlokalizowanym na terenie każdego z powiatów objętych projektem w ramach sieci RSWI, w których potencjalni uczestnicy otrzymają wszelkie informacje o projekcie oraz będą mogli w nich zgłosić swój udział. Dokumenty będą dostępne również na stronie internetowej projektu. Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych pod względem formalnym i merytorycznym zostanie dokonana przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.

Procedura rekrutacji będzie się składać z III etapów i rozpocznie się od września 2010 r.

 • I etap stanowi ocenę formalną złożonych dokumentów.
 • II etap stanowi ocenę merytoryczną w wyniku, której wyłonionych zostanie maksymalnie 100 osób.
 • III etap stanowi zbadanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie testu przygotowanego i przeprowadzonego przez doradcę zawodowego/psychologa.Wyniki testu pozwolą wyłonić ostateczną grupę 54 osób skierowanych do części szkoleniowo – doradczej. Na okoliczność ewentualnych rezygnacji planuje się utworzenie listy rezerwowej spośród pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się do cyklu szkoleniowego po zakończeniu III etapu rekrutacji.
Blok szkoleniowo-doradczy

Doradztwo Indywidualne (2h/osobę), usługi doradcze (6h/grupę) oraz szkoleniowe (42 h/grupę) będą odbywały się na terenie Węgorzewa, Giżycka oraz Pisza w okresie październik-listopad 2010 r.

 

Forma dotacji, czyli
przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • jednorazowa dotacja inwestycyjna została przewidziana na poziomie średniej około 36 000,00 zł dla 42 uczestników projektu i jest uzależniona od wskazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją,
 • wparcie pomostowe podstawowe w wysokości 1 100,00 zł przez 6 m-cy dla 42 uczestników projekty,
 • wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 1 100,00 zł przez kolejne 6 m-cy dla 20 uczestników projektu.

Dotacja będzie wypłacana Beneficjentowi Pomocy w systemie zaliczkowo-refundacyjnym w następujący sposób:

 • Wypłata zaliczki w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej przewidziana jest w grudniu 2010 r.
 • Płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji.

Beneficjent pomocy powinien ponieść wydatki najpóźniej w ciągu 3 m-cy po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent pomocy ponosi na własne ryzyko.

 

Gdzie po informacje

Biuro projektu zostanie zlokalizowane w siedzibie Wnioskodawcy w Olsztynie. Wnioskodawca na obszarze realizacji projektu będzie prowadził w ramach sieci Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji Powiatowe Punkty Kontaktowe w:

 •  Węgorzewie,
 • Giżycku (Urząd Miejski; al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko; p. 216 (prawe skrzydło Urzędu, II piętro;  kontakt: Pani Magdalena Maciejewska - 87 428 38 24, e -mail: pk_gizycko@rswi-olsztyn.pl)
 • oraz Piszu, które zostaną zaangażowane podczas realizacji projektu. Adresy i numery telefonów do Punktów Konsultacyjnych dostępne są na stronie www.rswi-olsztyn.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Źródło i więcej informacji:

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 89 521 12 50, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl
, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS