strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 16 lipca 2020   pogoda

Platforma Konsultacji Społecznych

Lokalny transport zbiorowy: komunikacja miejsko-gminna w Giżycku

Sprawozdanie

z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejsko-gminnej w Giżycku
DO POBRANIA

 


 

Platforma Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zabrania głosu na Platformie Konsultacji Społecznych. To miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat planowanych w Giżycku przedsięwzięć i inwestycji. Tu konsultujemy sprawy ważne dla mieszkańców i miasta. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami, uwagami, propozycjami rozwiązań i współdecydowania o tym, co dzieje się w naszym Giżycku.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do wypełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY dotyczącej funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejsko-gminnej w Giżycku DO POBRANIA

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 roku w następujący sposób:

·       do urny znajdującej się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój Nr 7) w godzinach od 7.30 do 18.30.

·       u kierowców komunikacji miejsko-gminnej,

·       zeskanować i wysłać (z dopiskiem „ankieta”) elektronicznie na adres e-mailowy:  komunikacja@gizycko.pl

·       wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

Zarządzenie nr 40/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 27 lutego 2015 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejsko-gminnej w Giżycku

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 1 lit. b, c i e uchwały Nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku poz. 2751), zarządzam:

 

§ 1

1.    Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejsko-gminnej w Giżycku.

2.    Konsultacje społeczne przeprowadzić w oparciu o ankietę stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

1.    Konsultacje, o których mowa § 1 przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku w formie badania opinii mieszkańców za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych na stronie Urzędu Miejskiego w Giżycku, listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 7 i u kierowców komunikacji miejsko-gminnej lub poprzez pocztę elektroniczną komunikacja@gizycko.pl.

 

2.    Szczegółowe informacje, w tym ankiety, dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce Platforma Konsultacji Społecznych lub w Wydziale Mienia, Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 110.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS