LXXXV Sesja Rady Miejskiej | 28 czerwca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 28 czerwca (środa) 2023 r.
o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXXV sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXXIV/8/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 24.05.2023 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie.
 7. Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatów radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Pawła Andruszkiewicza
  z pełnienia funkcji członka Komisji Doraźnej ds. bezdomnych zwierząt Rady Miejskiej
  w Giżycku. PROJEKT NR 1
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Beaty Łukaszewicz z pełnienia funkcji członka Komisji Doraźnej ds. bezdomnych zwierząt Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 2
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2023 – 2030 – aktualizacja”. PROJEKT NR 3
 11. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Giżycku. PROJEKT NR 4
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach
  i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko oraz warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. PROJEKT NR 5
 13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów
  w Giżycku. PROJEKT NR 6
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Róży Wiatrów w Giżycku. PROJEKT NR 7
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 13
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 14
 22. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 15
 23. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 16
 24. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 17
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej
  nr 7 w Giżycku. PROJEKT NR 18
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Wspólnot Mieszkaniowych przy
  Gdańskiej. PROJEKT NR 19
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Giżyckiego Centrum Kultury. PROJEKT NR 20
 28. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzenia komisji:

 

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów i Gospodarki - 26.06.2023r.  (poniedziałek)  godz. 15.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
al. 1 Maja 14.