Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I

 

MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA – Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

 

Wnioskodawcą oraz beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz partnerzy projektu: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Powiat Giżyckim, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe (Nadleśnictwo: Giżycko), Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Olsztyn, Województwo Warmińsko-Mazurskim – Zarząd Dróg Wojewódzkich

Projekt jest oddzielnym i niezależnie funkcjonującym elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA, którego przedmiotem jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

„Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarna do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, gdyż stanowi połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą północną granicą województwa.

Etap I zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Miłki, Giżycko, Miasto Giżycko. Przebieg trasy: Sterławki Małe – Doba – Radzieje – Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo - Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola.

W ramach projektu powstanie około 58 km szklaku, 40 skrzyżowań, 10 obiektów inżynierskich, 2 wież widokowych, 6 miejsc obsługi rowerzystów.

Projekt wykazuje spójność z celami osi priorytetowej 6- Kultura i dziedzictwo RPO WiM wskazanymi w SZOOP, ponieważ jego efektem będzie wybudowany szlak rowerowy, umożliwiający utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. 3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację cel

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-05-29

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-03-01

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-06-30

 

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Cele szczegółowe

• rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych kulturowo i przyrodniczo oraz ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym,

• zapewnienie lepszej ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Mazur, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru,

• rozwój gospodarczy WJM w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru,

• podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką aktywną, jak i korzystania z usług oraz lokalnej gastronomii i handlu,

• utworzenie nowego produktu turystycznego Mazurska Pętla Rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprawa wizerunku obszaru WJM jako terenu atrakcyjnego dla turystyki aktywnej, zwiększenie dostępności oferty turystycznej i promocja turystyki rowerowej.

 

Planowany efekt

• wzrost liczby użytkowników,

• wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

• rozwój społeczno-gospodarczy obszaru realizacji inwestycji,

• poprawa estetyki krajobrazu,

• poprawa wizerunku regionu,

• poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego w rejonie realizacji inwestycji

• wzrost ruchu turystycznego

 

Etapy projektu:

• Prace przygotowawcze

• Studium wykonalności/biznes plan

• Nadzór w projekcie

• Roboty budowlane

• Promocja projektu

 

Wartość projektu: 15 112 612,03 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 9 725 119,61 zł

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.