strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 18 czerwca 2021   pogoda
media

Samorząd

Młodzieżowa Rada Miasta

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta V kadencji 2017-2019

 

Opiekun MRMG - dr Katarzyna Karolska

Główny Specjalista

Biuro Promocji i Polityki Społecznej

(katarzyna.karolska@gizycko.pl; tel. kom. 798 112 125)

Opiekun MRMG – dr Katarzyna Karolska

Główny Specjalista

Biuro Promocji i Polityki Społecznej

(katarzyna.karolska@gizycko.pl; tel. kom. 798 112 125)

 

SKŁAD MRMG:

Przewodniczący MRMG  – Adrian Narbut

Wiceprzewodnicząca MRMG  – Natalia Gorbacz

Sekretarz MRMG  – Julia Dąbrowska

Rzecznik Prasowy – Maciej Szkaradziński

Radny MRMG – Piotr Fil

Radny – Przemysław Furman

Radny – Krzysztof Graczyk

Radna – Magdalena Krysińska

Radna – Aleksandra Malecka

Radna – Maja Orlicka

Radny – Jan Ostrowski

Radna – Karolina Szumlańska

Radna – Sylwia Zadranowicz

 

 

Podstawą powołania oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka jest:

 

 

Uchwała nr XXIX/142/2016
Rady Miejskiej w Giżycku 
z dnia 30 listopada 2016 roku  
 w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka

 

 

Na podstawie art. 5b ust. 2i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XL/39/10 z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie przyjęcia nowego statutu Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady

             /-/

 Ryszard Błoszko

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GIŻYCKA.

 

 

 

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji 2013-2015

 

Przewodniczący MRMG – Bartłomiej Komarzewski

Wiceprzewodniczący MRMG – Paulina Pupiałło

Sekretarz MRMG – Justyna Grad

Grzegorz Ksepka

Mateusz Jeżewski

Szymon Leszek

Maja Szabłowska

Radosław Naprawski

Karolina Maria Borkowska

Monika Wojculewicz

Roberta Nawrot

Katarzyna Sawczuk

Magdalena Więcek

Patryk Pokora

Bartłomiej Płoszyński

Joanna Biercewicz

Paweł Piątek

 

 

 

 

 

Podstawą powołania oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka są:

 

Uchwała nr XXXII/73/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 czerwca 2005r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
 

Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Giżycka.
§ 2. Ustala się statut działalności Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
/-/
Andrzej Kralkowski

 

Załącznik do Uchwały nr XXXII/73/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta - STATUT

 

oraz

 

Uchwała nr XL/39/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 roku  

 w sprawie przyjęcia nowego statutu Młodzieżowej Rady Miasta

 

Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXXII/73/05 z dnia 20.06.2005r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                   /-/

                                                                                              dr Marian Lemecha

 

Załącznik do uchwały nr XL/39/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2010r. - STATUT

 

 

Rada realizuje swoje zadania podejmując uchwały na sesjach. Pomiędzy sesjami młodzież pracuje w ramach spotkań roboczych grup problemowych, powoływanych w celu organizacji konkretnego przedsięwzięcia lub akcji. 

 

Celem działania Rady jest:

upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Mieście Giżycku.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

1)      opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Giżycku regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego, w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież miasta Giżycka,

2)      inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście,

3)      podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,

4)      inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

5)      prowadzenie działalności informacyjno – doradczej,

6)      nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS