strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 20 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

NABÓR DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

18 marca 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

PRACE NAD ZINTEGROWANYM PROGRAMEM REWITALIZACJI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2022

(Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2014 – 2020)

 

 

Władze miasta wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Giżycku rozpoczęły prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2014 – 2020”. Jego opracowaniem będzie zajmowała się firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania.

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020, który finansowany jest właśnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie problemów degradacji miast związanych z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabytków, utratą bazy ekonomicznej w postaci zakładów przemysłowych, niskim poziomem przedsiębiorczości, wysokim poziomem bezrobocia czy niewykorzystanym potencjałem turystycznym.

 

O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin, ich związków lub stowarzyszeń, a także ich jednostek organizacyjnych będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe. Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o wsparcie musi wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do takiego programu rewitalizacji, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi w RPO Warmia i Mazury kryteriami.

 

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji projektów do ujęcia w programie. Rekomendowane przedsięwzięcia należy zgłaszać w terminie do 31 marca 2015 r. do Biura Projektów Urzędu Miejskiego w Giżycku, w formie podpisanych kart projektów (do pobrania: karta projektu-formularz).

 

Przykładowe typy przedsięwzięć:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące m.in.:

-wspieranie nadawania i przywracania funkcji społecznych ( w tym kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim;

-rewaloryzację/modernizację/adaptację istniejącej zabudowy, wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy;

-zagospodarowanie/rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości;

- budowa, przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (jako element lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji).

Dodatkowe informacje w dokumencie RPO WiM 2014-2020.

 

Zapraszamy do współpracy

 

KONTAKT: Biuro Projektów

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

tel. 87 7324 155
Magdalena Fuk
magdalena.fuk@gizycko.pl

 

 

Rewitalizacja oznacza działania podejmowane na terenach miast, zwłaszcza w starych dzielnicach, zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym, gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym, funkcjonalnym. Dąży do wyprowadzenia terenów miejskich, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, ze stanu kryzysowego. Prowadzi do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych.

 

Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji powinien spełniać następujące cele:

• Ożywienie społeczno – gospodarcze.

• Uzyskanie ładu przestrzennego.

• Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości.

• Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru.

• Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców.

• Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych.

• Partycypacja społeczna a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego.

• Wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych.

• Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.

• Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji.

• Wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu.

• Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta.

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem długookresowym. Obejmuje działania w zakresie infrastruktury, pomocy społecznej, gospodarki lokalnej, bezpieczeństwa i edukacji. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych. Najważniejszym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar.

 

W ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych programu Warmia i Mazury 2014-2020 dofinansowane będą zintegrowane, kompleksowe przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach ujętych w lokalnych lub ponadlokalnych programach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, przygotowanych z aktywnym współudziałem lokalnych społeczności.  

Wszystkie przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację społeczno-gospodarczą oraz podniesienie jakości życia lokalnych społeczności.

 

Kompleksowość działań rewitalizacyjnych oznacza integrowanie działań w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. Projekty infrastrukturalne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego towarzyszyć będą powiązanym z nimi działaniom finansowanym przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego ukierunkowanych m.in. na samozatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości społecznej, poprawę dostępu do usług publicznych, aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS