strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 26 lutego 2021   pogoda

Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH kadencja 2012-2015

09 czerwca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Giżycka, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007.

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Miejska w Giżycku jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 - 2015.

 

do pobrania:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA

ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2011 r.

 

 
WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
-posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
-jest nieskazitelnego charakteru,
-ukończył 30 lat,
-jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
-nie przekroczył 70 lat,
-jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
-posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

 

Ławnikami nie mogą być:
-osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
-osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
-funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
-adwokaci i aplikanci adwokaccy,
-radcy prawni i aplikanci radcowscy,
-duchowni,
-żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
-funkcjonariusze Służby Więziennej,
-radni gminy, powiatu i województwa

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 50, poz. 370). Właściwe przepisy w załączeniu.


 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Biuro Rady Miejskiej pokój Nr 1. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników
udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Rady Miejskiej w Giżycku,  Tel. (87) 732 41 15, e-mail : rada@gizycko.pl.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS