Najważniejsze informacje o Karcie Dużej Rodziny

 

Najważniejsze informacje o Karcie Dużej Rodziny 

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. (poz. 1348)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 

 

Prawo do posiadania Karty

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa wart.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej są:

 •  w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 •  w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie 
z oświadczeniem, o którym mowa wart. 10 ust. 4 pkt 4;

 •  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa wart. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskie oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Postępowanie w sprawie przyznania Karty

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku – rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani  ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 •  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

a) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 •  oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust.4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony; 
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki wdanej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki wdanej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa wart. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki wdanej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki wdanej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa wart. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub winny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

 

Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:

 • Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

a) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta  tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

b) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

c) Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 zł. 

 

Więcej informacji oraz DOKUMENTY do pobrania, znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Dr Katarzyna Karolska

Główny Specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

 Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Tel.: 798 112 125/ 87 73 24 137/152