strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

Napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich

07 kwietnia 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 

Napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku (na I piętrze przy tablicy ogłoszeniowej) znajduje się skrzynka pocztowa przeznaczona na korespondencję do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Każdy, kto czuje się pokrzywdzony, bezradny i uważa, że zostały naruszone jego prawa, a wyczerpał wszystkie możliwości odwoławcze, może zwrócić się o pomoc do Rzecznika.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji, instytucji nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Wszystkie interwencje Rzecznika są uzależnione od wyników analizy sprawy i ustalenia, czy naruszono prawo, a okoliczności istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.

 

Czym zajmuje się Rzecznik?

- wnikliwie analizuje każdą zgłoszoną sprawę i podejmuje stosowne działania,

- występuje do właściwego organu, organizacji, instytucji lub do organu nadrzędnego w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa i wolności człowieka i obywatela,

- może zażądać akt sprawy lub informacji o stanie sprawy w każdej instytucji,

- może zażądać wszczęcia postępowania administracyjnego oraz w sprawie cywilnej,

- może wnieść skargę do sądu administracyjnego na akty i czynności organu administracji publicznej,

- może wystąpić do wojewódzkiego sądu administracyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktu prawa miejscowego z aktami wyższego rzędu,

- może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP,

- w przypadku rażącego naruszenia prawa przez sądy ma prawo wniesienia kasacji w sprawie karnej do Sądu Najwyższego.

 

Czym nie zajmuje się Rzecznik?

- nie rozpatruje anonimów

- nie podejmuje sprawy, w której nie wypowiedziały się jeszcze właściwe organy i instytucje

- nie zastępuje organów administracji  lub wymiaru sprawiedliwości w załatwianiu sprawy należącej do ich kompetencji

- nie rozpatruje sporów między obywatelami podlegających rozpoznaniu przez sądy

- nie podejmuje spraw, gdy brak jest dowodów, że zaistniało naruszenie wolności lub prawa.

 

Wniosek do RPO powinien zawierać:

- imię i nazwisko,

- adres, pod który należy kierować korespondencję,

- dokładne wskazanie, czego dotyczy sprawa oraz podanie argumentów wskazujących na naruszenie wolności lub prawa,

- niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada.

Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.  

 

Wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich można kierować drogą pocztową, składać osobiście w  siedzibie Biura RPO w formie pisemnej lub ustnie, a także na formularzu elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej: www.rpo.gov.pl

B

adaniem skarg na działalność instytucji Unii Europejskiej zajmuje się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: www.ombudsman.europa.eueo@ombudsman.europa.eu 

 

Kontakt:

Rzecznik Praw Obywatelskich

00-090 Warszawa, Aleja Solidarności 77

tel.:  22/ 55 17 760,  22/ 55 17 811

poniedziałek:  9.00-17.00, wtorek – piątek  9.00-15.00

www.rpo.gov.pl

 

Punkt przyjęć interesantów w Olsztynie: Plac Bema 5, Starostwo Powiatowe – druga środa miesiąca 12.00-15.00

 

Polecamy również portal: www.codziennikprawny.pl, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań prawnych oraz wzory pism.

Renata Jurgielewicz

Asystentka Burmistrza Giżycka

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS