strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

17 grudnia 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpocznie realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną, która będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:

 

 

w Giżycku

 

 

w Rynie

 

w Wydminach

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)

 

 

Urząd Miasta i Gminy

w Rynie

ul. Świerczewskiego 2

 

Urząd Gminy

w Wydminach

ul. Plac Rynek 1/1

 

DNI I GODZINY OTWARCIA:

 

Poniedziałek 8.00– 12.00

Wtorek       8.00 – 12.00

Środa          8.00 – 12.00

Czwartek   11.30 – 15.30

Piątek         9.00 – 13.00

 

DNI I GODZINY OTWARCIA:

 

Wtorek    9.00 – 13.00

Czwartek  9.00 – 13.00

Piątek     9.00 – 13.00

 

 

 

DNI I GODZINY OTWARCIA:

 

Poniedziałek 8.00– 12.00

Środa              8.00- 12.00

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

                                                                                             

Kto jest osobą uprawnioną

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):

1)     której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)     która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)     która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)     która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)     która nie ukończyła 26 lat, lub

6)     która ukończyła 65 lat, lub

7)     która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Jaki dokument należy przedłożyć

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:

1)     przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)     przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)     przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)     przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)     przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;

6)     złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w w/w punktach od 1do 4.

 

Jakie należy złożyć oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej(dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).

Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów( pkt 1-5).

Jaką można uzyskać poradę

Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc prawną:

1)     poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)     udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS