strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 7 grudnia 2019   pogoda

Aktualności

Nowy dowód osobisty i zmiany w meldunkach

23 lutego 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

NOWY DOWOD OSOBISTY

 

Szanowni Państwo, z dniem 1 marca 2015 r. traci moc ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974r., a wejdą w życie dwie nowe ustawy: ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych.

 

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego oraz nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

·         Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania (dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dokumentu), kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Ale we wniosku o wydanie dowodu podamy adres do korespondencji i opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

·         Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.  Fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

·         Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu wydanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nie będzie dowodów wydawanych na czas nieoznaczony dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

·         Będzie możliwość złożenia wniosku o dowód na 30 dni przed datą 18 urodzin (bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora).

·         Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych, a adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym od 1 marca 2015r.nie będzie miał żadnego znaczenia.

·         Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju ( niezależnie od meldunku ) lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie podpisujemy własnoręcznie, a składany elektronicznie należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

·         Dodatkowo , gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będzie możliwości złożenia  wniosku w gminie, pracownik urzędu przyjmie formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne.

·         Pracownik urzędu nie zażąda już skróconego odpisu aktu stanu cywilnego. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Nowy formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego otrzymamy w Punkcie Obsługi Klienta pok.7 i od 2 marca 2015r.na stronie www.bip.gizycko.pl.

Niżej, zobacz co się zmieni – źródło MSW.

 

 

 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Nowa ustawa o ewidencji ludności częściowo utrzymuje i sankcjonuje wcześniej  wprowadzone ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego.

·         Utrzymano możliwość „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

·         Utrzymano możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu.

·         Tak jak dotychczas, zameldowania noworodka dokona kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastąpi wymeldowanie osoby zmarłej.

·         Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokona się po złożeniu formularza w formie pisemnej w organie gminy, po przestawieniu dowodu osobistego lub paszportu. Wymagane będzie potwierdzenie pobytu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

·          Wymeldowanie będzie mogło nastąpić zarówno w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, jak i  formie dokumentu elektronicznego. W takich formach będzie można dokonać zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z zagranicy.

Od 1 marca 2015r. obowiązywać będą nowe wzory formularzy meldunkowych. Otrzymamy je w Punkcie Obsługi klienta pok.7 i od 2 marca 2015r. na stronie www.bip.gizycko.pl.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS