strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 5 lipca 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczene nr 26/2018-nieruchomość gruntowa ul.Konarskiego

OBWIESZCZENIE   NR 26/2018

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1.  Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 447/4 (obręb 2-Giżycko), o pow. 186 m2, położona przy ul. Konarskiego w Giżycku.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 447/4 (obręb 2 -Giżycko), o pow. 186 mpołożona przy ul. Konarskiego w Giżycku, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00029445/5.

3. Przeznaczenie nieruchomość: dla terenu, na którym położona jest działka nr 447/4 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena nieruchomości– 47 832 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT; od ustalonej ceny zostanie udzielona 99% bonifikata). `

5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 447/2.

 

 Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 18 kwietnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.


Giżycko, 05.03.2018r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS