strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 113/2018

OBWIESZCZENIE NR 113/2018

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1.  Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 248/4 o pow. 19 m2 położona w obrębie 1 Miasta Giżycko przy ul. Kajki.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 248/4 o pow. 19 m2 położona w obrębie 1 Miasta Giżycko przy ul. Kajki dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00012608/4.

Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka o nr ewid. 248/4 oznaczona jest symbolem B  - tereny mieszkaniowe.

3. Przeznaczenie nieruchomość: dla terenu, na którym położona jest w.w. działka gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest zlokalizowana na terenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz w granicach oznaczonych jako tereny zainwestowania miasta wskazane do modernizacji i humanizacji dla których Gmina Miejska Giżycko zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Cena nieruchomości – 1970 zł

5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącą działkę o nr ewid. 248/1 położonej w obrębie 1 Miasta Giżycko.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 26 października 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 12-09-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS