strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 114/2018

OBWIESZCZENIE NR 114/2018

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1.  Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1367/1 o pow. 141m2 położona przy ul. 3 Maja w obrębie 2 Miasta Giżycko. 

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1367/1 o pow. 141m2 położona przy ul. 3 Maja w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00045212/1.

Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka o nr ewid. 1367/1 oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe.

3. Przeznaczenie nieruchomość: dla terenu, na którym położona jest w.w. działka gruntu istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego zatwierdzony uchwałą nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2012r., poz. 340). W w.w planie nieruchomość jest zlokalizowana w konturze MU.08 – tereny mieszkaniowo-usługowe.

4. Cena nieruchomości – 53 855 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 605/17 położoną w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. 3 Maja.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 26 października 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 12-09-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS