strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 115/2018

OBWIESZCZENIE NR 115/2018

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 1.Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:  nieruchomość    gruntowa niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sienkiewicza  składająca się z działek oznaczonych  nr geodezyjnymi 812 o pow.  264m2, 813/1 o pow. 414m2, 813/2 o pow. 292m2, 813/3 o pow. 394m2, 822/2 o pow. 523m2 i 822/4 o pow. 123m2, opisane w Księdze Wieczystej nr  OL1G/00012583/2, o łącznej pow. 2010m2;

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość    gruntowa niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sienkiewicza  składająca się z działek oznaczonych  nr geodezyjnymi 812 o pow.  264m2, 813/1 o pow. 414m2, 813/2 o pow. 292m2, 813/3  o pow. 394m2, 822/2 o pow. 523m2 i 822/4 o pow. 123m2, opisane w księdze wieczystej  nr  OL1G/00012583/2, o łącznej pow. 2010m2;

Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działki o nr ewid. 822/2, 822/4 oznaczone są symbolem B - tereny mieszkaniowe, działki 812, 813/2, 813/3 oznaczone są symbolem BP – tereny zurbanizowane, działka 813/1 stanowi zaś użytek oznaczony symbolem DR – drogi.

3. Przeznaczenie nieruchomość: dla terenu, na którym położone są w.w. działki gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycka nieruchomość opisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

4. Cena nieruchomości – 334 000zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 25 października 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 12-09-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS