strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 12/2018-lokal mieszkalny Moniuszki 6A/25

OBWIESZCZENIE NR 12/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 25 położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6A przy ul. Moniuszki w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 47,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o pow. 5,80 m2 oraz udziałem wynoszącym 235/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 275/54 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 545 m2 i udziałem wynoszącym 59/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności działki gruntu o nr ewid. 275/51 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 9773 m2.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 25 położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6A przy ul. Moniuszki w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 47,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o pow. 5,80 m2 oraz udziałem wynoszącym 235/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym275/54 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 545 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi KW nr OL1G/00028031/3 i i udziałem wynoszącym 59/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności działki gruntu o nr ewid. 275/51 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 9773 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00028034/4, lokal mieszkalny posiada wyodrębnioną księgę wieczystą o nr OL1G/00035063/8.

3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka działka znajduje się na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:

1.Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

c)      jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 9 marca  2018 r. (włącznie). 

3 Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 25.01.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS