strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 120/2018

OBWIESZCZENIE  NR 120/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr L/22/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr ewidencyjnymi: 503/1 o pow. 0.1517 ha i 1452 o pow. 0,4944 ha i łącznej powierzchni 0,6461 ha, położona w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim i ul. Warszawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio Księgi wieczyste OL1G/00027975/5 oraz OL1G/00015755/0.

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnymi 503/1 i 1452 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni łącznej 0,6461 ha, położona w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim oraz ul. Warszawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio Księgi wieczyste OL1G/00027975/5 oraz OL1G/00015755/0. Nieruchomość znajduje się w centrum miasta Giżycka. Działka 503/1 jest zabudowana budynkiem usługowym po byłym kinie „Fala”. Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez działki sąsiednie, rodzaj użytku: Bi – inne tereny zabudowane. Działka 1452 jest niezabudowana, stanowi teren zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni od północy – od ul. Mickiewicza, rodzaj użytku: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej między Placem Grunwaldzkim i ul. Mickiewicza w Giżycku - uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 września 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 listopada 2015 r., poz. 3789 a sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami z zapisami tego planu. Działka o nr ewid. 503/1 znajduje się w konturze 1.U – tereny zabudowy usługowej zaś działka o nr ewid. 1452 w konturze 2.ZP – zieleń urządzona.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: termin rozpoczęcia zabudowy (wybudowanie fundamentów budynku) – do 3 lat licząc od daty zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Termin zakończenia zabudowy (wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku) – do 6 lat licząc od daty zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 

5. Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 950 000 zł netto

przy czym:

- cena nieruchomości gruntowej jako niezabudowanej wynosi: 2 414 603 zł netto

- cena prawa własności budynków znajdujących się na nieruchomości wynosi: 535 397 zł netto

z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości gruntowej (podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka procentowa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosić będzie 3% i będzie ustalona na podstawie oferty uznanej za najkorzystniejszą stosownie do art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

7. Terminy wnoszenia opłat: pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Cena nieruchomości zabudowanej winna być uiszczona przed zawarciem umowy przeniesienia własności tej nieruchomości wraz z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

 

8. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  W przypadku aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową zalicza się wartość niezaliczonych nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wybudowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 tej ustawy.  Zasadę, tę stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

 

9. Informacje o przeznaczeniu: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w przetargu pisemnym nieograniczonym.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 6 grudnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niezgłoszenia roszczeń lub nieuwzględnienia wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia (oddania w użytkowanie wieczyste).

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 23-10-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS