strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 120/2019

OBWIESZCZENIE NR 120/2019

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XIX/124/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

 

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnymi 751/3 o pow. 64 m2 oraz położona w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. Białostockiej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00018698/3.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnymi 751/3 o pow. 64 m2 oraz położona w obrębie 2 Miasta Giżycko przy ul. Białostockiej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00018698/3; nieruchomość stanowi teren przyległy do działki 2-1102, działka ma wąski i wydłużony kształt; wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka oznaczona  jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w/w działka gruntu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cena nieruchomości: 20 000 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT)

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 2-1102.  

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 24 stycznia 2020 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 9-12-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS