strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 123/2018

OBWIESZCZENIE  NR 123/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 8 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ul. Mazurskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 38,15 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 18,79 m2 (wysokość 1,94m) oraz przynależny do tego lokalu udział 60/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 149 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0322 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013614/6. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 8 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ul. Mazurskiej w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  149 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 0,0322 ha. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od centrum miasta Giżycka, ul. Mazurska stanowi cichą ulicą o małym natężeniu ruchu pojazdów. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne, zabudowa garażowa oraz tereny wojskowe. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową ul. Mazurska. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. nieruchomość znajduje się na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 96 497 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  7 grudnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

 

 

Giżycko, dnia 25-10-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS