strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 125/2019

OBWIESZCZENIE   NR 125/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cel publiczny drogowy:

 

  1. Opis nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Nieruchomość o nr geod. 85/1 (obręb 4 - Gajewo) stanowiąca własność Gminy Miejskiej Giżycko Giżyckiego o pow. 593 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00020645/4.
  2. Oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość o nr geod. 85/1 (obręb 4 - Gajewo) stanowiąca własność Gminy Miejskiej Giżycko Giżyckiego o pow. 593 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00020645/4. Nieruchomość wg oznaczenia użytków i konturów klasyfikacyjnych stanowi pastwiska trwałe IV klasy.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w/w działka gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko (Uchwała nr XII/130/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2013 r.) nieruchomość położona jest w obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych.
  4. Cena nieruchomości – 15 400 zł
  5. Informacje o przeznaczeniu – zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Giżycko na cel publiczny drogowy na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo, ul. Leśna”.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 31 stycznia 2020 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 19-12-2019 r.

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS