strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 126/2018 - lokal użytkowy 1 Maja 4/65

OBWIESZCZENIE  NR 126/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIII/125/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal użytkowy nr 65 położony w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 przy Al. 1 Maja w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 107,50 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 38/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 495 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0870 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013354/5. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 65 o pow. użytkowej 107,50 m2 położony w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 przy  Al. 1 Maja w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  495 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 0,0870 ha. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń oraz korytarza, jest w stanie technicznym kwalifikującym do remontu, stolarka okienna drewniana, ogrzewanie lokalu z kotłowni miejskiej. Instalacja elektryczna lokalu niekompletna. Nieruchomość znajduje się w centralnej części Giżycka, przy jednej z głównych ulic. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne, hotel, szkoła podstawowa.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: na terenie, na którym znajduje się nieruchomość istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim – uchwała nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31.05.2006r. – Dz. U. Woj. Warm.-Maz. Nr 106 poz. 1689 z dnia 7 sierpnia 2006r. i zawiera się w konturze 17MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Giżycka.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 145 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  12 grudnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 30-10-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS